VODOSNADBIJEVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA

07.06.2024. godine u Sarajevu održan drugi po redu sastanak predstavnika Švicarske amabasade sa predstavnicima UPKP u FBiH
   

Pozivajući se na dosadašnju uspješnu saradnju između Udruženja/Udruge preduzeća/poduzeća komunalne privrede/gospodarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPKP u FBiH) i Švicarske ambasade u BiH, predstavnici Švicarske ambasade su se najavili u UPKP u FBiH sa molbom za organizaciju i drugog sastanka, sa predstavnicima Pododbora za vodosnabdijevanje i odvodnju UPKP u FBiH.

Sastanak je održan 07. juna u prostorijama UPKP u FBiH, u zakazano vrijeme. Na sastanku su ispred Švicarske ambasade u BiH prisustvovali: Karin Gallandat, projektna menadžerica u SECO i Boško Kenjić, projektni menadžer u Švajcarskoj ambasadi, a ispred UPKP u FBiH predsjednik UO Selim Babić, predsjednik Pododbora za vodosbadijevanje Osman Čaušević JP „ViK“ Velika Kladuša, Koordinator za Stručni tim i IRRG Fuad Mešić JKP „Rad“ Tešanj, Stručni saradnik za koordinaciju i rad na projektima UPKP u FBiH Dženeta Operta i tehnički sekretar Ifeta Šakić.

Na početku sastanka gđa. Karin Gallandat se ukratko predstavila i izrazila želju da se upozna sa radom UPKP u FbiH i pojedinostima o projektu RCDN+, te je predsjednik UO Selim Babić je u kratkim crtama predstavio UPKP u FBiH. Istaknuto je kada je osnovano, koliko članica ima i kojim djelatnostima se bave, organizaciju rada po pododborima, i sl. Navedene su i veoma važne informacije poput one da je UPKP u FBiH od Vlade FBiH prepoznato kao partner u nekoliko važnih aktivnosti u petogodišnjem planu Vlade FBiH, da smo predviđeni kao učesnici u izradi nekoliko zakonskih rješenja, zatim je istaknuto učešće u nekoliko projekata GIZ-a i UNDP-a, učešće u radu Interresorne radne grupe, imenovane od strane Vlade FBiH, koja je sačinila nacrt i uputila FMPVŠ u dalju proceduru.

Predsjednik Pododbora za vodosnabdijevanje i odvodnju UPKP u FBiH Osman Čaušević, prisutne je upoznao o radu Pododbra, završenom projektu RCDN, sačinjenom Strateškom planu UPKP u FBiH za narednih pet godina i potpisanim ugovorom sa GIZ-om za novi projekat RCDN+ i planirane aktivnosti koje će se provoditi kroz projekat, a koje su u velikoj mjeri dio Strateškog plana UPKP u FBiH.

Stručni saradnik za koordinaciju i rad na projektima UPKP u FBiH Dženeta Operta, prisutne je ukratko upoznala sa projektnim zadatkom RCDN+ i predočila rezultate provedene ankete zadovoljstva članica o radu UPKP u FBiH, koja je poslana na adrese svih članica. Analizom svih pristiglih odgovora zaključeno je da su naše članice u velikoj mjeri zadovoljne radom UPKP u FBiH, organizacijom različitih događaja na kojima su prisustvovali, kao i komunikacijom sa Uredom. Generalni zaključak Izvještaja jeste da UPKP u FBiH ima određene mogućnosti da unaprijedi svoj odnos sa članicama, te da svoje naredne aktivnosti treba dodatno da usmjeri ka ostalim sektorima komunalne privrede, naročito ka sektoru upravljanja otpadom. Ova i slične aktivnosti Ureda daju priliku našim članicama da se sami više uključe u rad Ureda, te da daju svoje sugestije za dalje napredovanje UPKP u FBiH.

Koordinator za Stručni tim, član IRRG i voditelj uspješno završenog projekta potpisanog sa UNDP-om na temu: „Podrška programu reformi vodnih usluga u FBiH i promocija za primjenu tarifne Metodologije za obračun najniže cijene vodnih usluga u FBiH“ Fuad Mešić, prisutne je upoznao o provedenim aktivnostima, rezultatima rada na projektu i ostvarenog napretka, gdje je napomenuo da je učestvovalo 37 vodovodno JKP iz FBiH, obučeno 12 trenera, koji će prenositi stečena znanja u vodovodnim preduzećima, održano 20 radionica, te da su održane 4 tematske Konferencije i jedan završni event.
Jedna od tekućih aktivnosti po ovom projektu je rad IRRG, koja je sačinila prijedlog Zakona o vodnim uslugama u Federaciji BiH i uputila nadležnim institucijama u dalju proceduru.

Prisutni su upoznati da je u sklopu ovog projekta formiran Stručni tim za izradu prijedloga zakonskog rješenja uknjižbe objekata komunalne infrastrukture u poslovne knjige JKP, koja se sastoji od stručnjaka naših članica. S obzirom na kompleksnost ove materije Stručni tim, uz podršku MEG II tima UNDP-a i UPKP u FBiH, aktivno radi duži period i planirano je da se polovinom tekuće godine sačini prijedlog zakonskog rješenja, koji će se dostaviti nadležnim institucijama u dalju proceduru.

Stručni saradnik za koordinaciju i rad na projektima UPKP u FBiH Dženeta Operta, kratko se osvrnula na projekat RCDN koji je implementiran u periodu od 2019. do 2022. godine. Istaknute su aktivnosti koje su se odvijale u sklopu projekta, kao i standardi kvalitete koji su se primjenjivali za organizaciju svih događaja. Standardi kvalitete, kao i skup dokumenata, procedura i obrazaca, koji služe za implementaciju svih aktivnosti u okviru RCDN+ projekta, olakšavaju implementaciju i osiguravaju visok nivo organizacije događaja u svim asocijacijama koje učestvuju u projektu.

Gospodin Boško Kenjić je ispred Švicarske ambasad izrazio zadovoljstvo na dosadašnjoj uspješnoj saradnji između UPKP u FBiH i Švicarske ambasade u BiH, istaknuto je da su upoznati sa aktivnim radom UPKP u FBiH, te da je kroz nekoliko projekata ostvarena izuzetna saradnja sa Pododborom za vodosnabdijevanje i odvodnju, kao i sa Pododborom za zbrinjavanje komunalnog otpada.

Naglasili su da je tema ovog sastanka bio upravo projekat RCDN+ i zadovoljstvo UPKP u FBiH i njegovih članica po ovom projektu. Istaknuli su da su upoznati sa trenutnim stanjem u sektoru vodosnabdijevanja i odvodnje, kao jedni od najvećih donatora u BiH, ali i sa ključnim izazovima i prioritetima sa kojima se suočavaju vodovodna JKP te ulozi i kapacitetima UPKP u FBiH u dijalogu sa nadležnim institucijama.

S obzirom na kompletnu situaciju u pomenutom sektoru, spremni su da pomognu kroz komunikaciju sa višim nivoima vlasti, jer je ocijeneno da je jedan od najvećih problema neuređena zakonska regulativa na svim nivoima vlasti u BiH, a nakon definisanja ključnih problema i dugoročne vizije u sektoru, u konačnici pomognu sa projektima koji budu prepoznati kao najkvalitetniji u ovoj oblasti.