About Us (.pdf)

O Udruženju

CV – UDRUŽENJA/UDRUGE PREDUZEĆA/PODUZEĆA KOMUNALNE PRIVREDE/GOSPODARSTVA FBIH

Na osnivačkoj Skupštini u oktobru 1999. godine Udruženju poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH su pristupile 32 članice sa oko 3.000 zaposlenih. Danas UPKP u FBiH broji 74 članice, sa preko 8.000 zaposlenih iz svih deset kantona/županija FBiH, koji imaju svoje predstavnike u Upravnom i Nadzornom odboru koje bira Skupština UPKP u FBIH. Od osnivanja UPKP u FBIH do danas, prošlo je 23 godine uspješnog rada i djelovanja. Rad organa i stručnih tijela UPKP u FBIH odvija se u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.
Prema Programu rada sjednice se održavaju jednom u dva mjeseca, (po potrebi i više puta) i uvijek u drugom kantonu/županiji, gdje se pozivaju predstavnici vlasti odnosno osnivači JKP.
UPKP u FBIH je kroz svoj rad aktivno učestvovalo u promociji komunalnog sektora u FBiH kao i JKP, osnovnih nosioca i realizatora ove aktivnosti, i obezbjeđenju normalnih uslova rada i života svih građana. UPKP u FBIH je formiralo Pododbore po djelatnostima, a cilj je da se preciznije definiše problematika i dogovore naredne aktivnosti.

Na XX Skupštini UPKP u FBiH usvojena je odluka da se promijeni naziv Udruženje/Udruge u: „Udruženje/Udruga preduzeća/poduzeća komunalne privrede/gospodarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine“, jer se na ovaj način naziv bazira mnogo više na članicu, odnosno „komunalno preduzeće/poduzeće“, kao člana Udruženja/Udruge, a što suštinski i odgovara njegovoj ulozi u skladu sa propisima. Uz to skraćenica, koja je svima prepoznatljiva, ostala je ista: „UPKP u FBIH“.

Nezaobilazne teme kojima se bavi UPKP u FBiH su:
• Ekonomsko stanje i poslovanje JKP u Federaciji BiH;
• Status javnih komunalnih preduzeća u Federaciji BiH;
• Cijene komunalnih usluga u Federaciji BiH;
• Naplata potraživanja komunalnih usluga u Federaciji BiH.

Komunalna tematika i izazovi u radu svih JKP su žila kucavica lokalnih sredina i države BiH u cjelini, stoga UPKP u FBIH stalno ukazuje na činjenicu, da svi skupa (od najnižih do najviših nivoa vlasti) treba da se više angažuju i uključe u rad i rješavanje mnogo otvorenih pitanja iz domena komunalnog sektora i usluga a za bolje sutra svih.

UPKP u FBiH raspolaže sa kadrovima višegodišnjeg iskustva u struci, koji mogu dati svoj doprinos na predlaganju rješenja nagomilanih problema u komunalnim preduzećima. Pored aktivnosti članova Upravnog i Nadzornog odbora, veliki doprinos u radu daju Stručni timovi, Radne grupe i Komisije, kojima je stalna aktivnost praćenje zakonske regulative kao osnovice stvaranja boljih uslova i ambijenta za poslovanje javnih komunalnih preduzeća u FBiH. Pregled važnijih aktivnosti UPKP u FBiH:

2005. godina

Učešće u projektu Svjetske Banke u prikupljanju podataka za IBNET mrežu. Ugovor potpisan između Ureda Svjetske banke i Udruženja poslodavaca komunalne privrede FBiH za konsultantske poslove sa zadatkom prikupljanja traženih podataka od 25 javnih komunalnih preduzeća u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje na području FBIH i RS, radi publikacije na IBNET mrežu u cilju praćenja uspješnosti rada vodovodnih preduzeća u BiH.

2009. godina

U organizaciji UPKP u FBiH, održano Savjetovanje u sektoru vodosnabdijevanja i odvodnje pod nazivom: „Kućni priključci na gradsku vodovodnu mrežu, uređaji za prečišćavanje otpadnih voda“ Prikazane prezentacije dobrih praksi, a štampan je i podijeljen Zbornik radova. Cilj Savjetovanja je bio da javna komunalna preduzeća koja se bave vodosnabdijevanjem i odvodom otpadnih voda, razmijene svoja znanja i iskustva o uslovima i načinu priključenja potrošača (kućni priključci individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog stanovanja tj. kuće i zgrade) na gradsku vodovodnu mrežu i na gradsku kanalizaciju, te način mjerenja utroška vode, odnosno način ugradnje vodomjera, vrste vodomjera i lokacija ugradnje itd.

Od novembra 2014. do maja 2016. godine

Kao partner sa Aquasan mrežom u BiH, učestvovali u Regionalnom projektu koji je finansiran od strane GIZ-a pod nazivom „Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u Jugoistočne Evrope“. Cilj projekta bio je uspostavljanje regionalnog dijaloga u oblasti upravljanja otpadom i uvođenje metodologije u nacionalne okvire. U završnici ovog Projekta, u aprilu 2016. godine organizovan je jednodnevni seminar pod nazivom: „Predstavljanje rezultata regionalnog projekta - Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu Jugoistočnoj Evropi”. Svrha seminara je bila da obučeni treneri, predstavnici pilot općina i JKP u FBiH (Cazin i Tešanj) prezentiraju SWIS i CFM modele, kako bi što veći broj naših članica zainteresovali za njihovu primjenu i korištenje metoda za prikupljanje podataka o čvrstom otpadu.

Od 2016. godine

Učešće u Projektu UNDP GoAL WaSH/Waters „Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja i odvodnje u BiH“. Imenovani predstavnici ispred UPKP u FBIH koji aktivno učestvuju u radu Radne grupe pri UNDP-u. Radna grupa je prikupila podatke o stanju vodovodnih JKP u FBiH i sačinila i radni tekst „Uredbe za određivanje cijena vodosnabdijevanja i kanalizacije u BiH“. Tekst je pripremljen prema međunarodnim principima i EU direktivama za ovu oblast. Uredbom se planira ekonomsko reguliranje i optimalno upravljanje ovim sektorom u roku od 10 godina od donošenja iste, kako bi se pripremili preduvjeti za implementaciju vodno-komunalnih direktiva EU (ViK-a) i kapitalno investiranje u ovaj sektor, uz poštivanje principa priuštivosti.

2017. godina

Organizovan Prvi simpozij za upravljanje komunalnim otpadom u FBiH, na kojem je Ekspertni tim WB predstavio „Studiju reforme sektora upravljanja čvrstim otpadom u BiH“, gdje su prezentirani projekti dobrih praksi, kao i planirani projekti naših članica JKP u FBiH. Pored velikog broja predstavnika JKP, Simpoziju se odazvao i veći broj predstavnika nadležnih institucija. UPKP u FBiH je kao saradnik učestvovalo na projektu WB „Izgradnja dugoročne održivosti integriranog upravljanja čvrstim otpadom - Analiza sektora upravljanja čvrstim otpadom, strateški pravci i planiranje investicija do 2025. godine“ gdje je UPKP FBiH dalo svoje komentare, prijedloge i sugestije, koje su većim dijelom usvojene. Ostvaren je i kontakt sa srodnim udruženjem iz Hrvatske i dogovorene su aktivnosti o saradnji.

2017-2019. godine

Aktivno učešće u projektu Dunavski vodni program (DWP) Poređenje rezultata poslovanja, „Razvoj platforme za prikupljanja parametara pokazatelja stanja vodovodnih preduzeća - BENCHMARKING, faza I i faza II“. Uspješno je organizovano nekoliko radionica na kojima su uneseni podaci poslovanja vodovodnih JKP u FBiH u periodu od 2015. do 2017. godine. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBiH) i Udruženje poslodavaca komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPKP u FBiH) su na prijedlog predstavnika Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (MSTEO BiH) - Sektor za vodne resurse, turizam i zaštitu životne sredine, poduzeli aktivnosti za uključenje u u Projekat „Razvoj platforme za prikupljanja parametara pokazatelja stanja vodovodnih preduzeća” u 14 zemalja jugoistočne, istočne i središnje Evrope - Danubis, a koji sprovodi Međunarodno udruženje vodosnadbijevanja kompanija (IAWD) i WB. Cilj projekta je iniciranje nacionalnog sistema poređenja pokazatelja uspješnosti (Benchmarkinga) vodovodnih i kanalizacionih preduzeća u BiH. Značaj Benchmarkinga ogleda se u činjenici da poređenje i razmjena znanja o dobrim i lošim praksama sa srodnim preduzećima na neprofitnoj osnovi može biti značajan pokretač za mjerenje i unaprjeđenje učinka u javnom sektoru. Konačno, uredno vođeni podaci o pokazateljima učinka predstavljaju preduslov uspješne saradnje preduzeća sa donatorima, razvojnim i komercijalnim bankama, međunarodnim organizacijama, nadležnim institucijama i javnošću.
UPKP u FBIH i SOGFBiH su uspješno implementirali Fazu I i II u periodu od oktobra 2017. do aprila 2018. godine. Prva faza obuhvatila je 18 preduzeća koji su učestvovali u projektu sa podacima iz 2015 i 2016. godine. Druga faza projekta je obuhvatila prikupljanje podataka iz istih vodovodnih preduzeća za 2017. godinu, a uključeno je novih 10-12 vodovodnih JKP sa podacima za 2016-2017. godinu. Na organizovanim radionicama uneseni su podaci od 2015. do 2018 godine. Uposlenici JVP/JKP koji su učestvovali u projektu prošli su obuku o upotrebi platforme (softvera) i odgovorni su za kvalitet i tačnost Benchmarking podataka koje unesu.

2019. godina

Održan je Drugi simpozij upravljanja komunalnim otpadom, upravljanje vodama i energijskom efikasnošću u FBiH, na kojem su prikazane prezentacije dobrih praksi iz svih djelatnosti komunalnog sektora, s na kojem je bilo prisutno preko 130 učesnika.
UPKP u FBIH je od jula 2019. godine partner u Projektu GIZ-a, pod nazivom „Regionalna mreža za izgradnju kapaciteta za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda u Jugoistočnoj Evropi (RCDN)“ koji zajednički finansiraju švicarski Državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO) i njemačko Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Opći cilj projekta je djelovanje u skladu sa relevantnim okvirnim direktivama EU na dugoročnom poboljšanju rada JKP, te poboljšanja životnih uslova stanovništva na Zapadnom Balkanu. U oktobru 2019. godine našim članicama je zvanično predstavljan projekt „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdijevanja i otpadnih voda“, što je urađeno i što je planirano. U sklopu ovog projekta u vremenu od januara do septembra 2021. godine održana je obuka odabranih predstavnika vodovodnih JKP na temu „Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)” na kojoj je učestvovalo i obučeno 7 predstavnika vodovodnih JKP članica UPKP u FBIH. Trening je osmišlјen u skladu sa RCDN standardima kvaliteta treninga koji podrazumijevaju metodološki pristup razvoju kompetencija.

2020. godina

Učešće u prezentaciji projekta Svjetske banke „Modernizacija sektora vodnih usluga u FBiH“. Ovim projektom obezbijeđeno je cca 70 miliona USD 2020/21 godinu u cilju finansijske održivosti u sektoru.
Učešće u projektu Svjetske banke „Izgradnja dugoročne održivosti integriranog upravljanja čvrstim otpadom - Analiza sektora upravljanja čvrstim otpadom, strateški pravci i planiranje investicija do 2025. godine“. UPKP u FBIH sa svojim Stručnim timom je od početka uključeno u ovaj projekat, dajući svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, koje su u većini prihvaćene i ugrađene u konačni tekst projekta.
Na XIX Skupštini prezentirana tema: „Finansijski aspekti poslovanja JKP za vrijeme Covid-19 pandemije i osvrt na Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica“.

2021. godina

UPKP u FBIH aktivno učestvuje u radu Radne grupe za izradu “Programa za unapređenje vodnih usluga i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške u Federaciji BiH”, imenovane prema Zaključku Vlade FBiH i na osnovu Rješenja Federalnog ministarstva PVŠ. U Radnoj grupi učestvuju predstavnici 8 nadležnih institucija FBiH: FMPVŠ, FMOIT, Federalno ministrastvo pravde, Agencija za vode u FBiH, UPKP u FBIH, SOG FBIH, kao i predstavnici UNDP-a, Ambasada Švicarske i Švedske i Svjetske banke.
Zadatak Radne grupe je da u saradnji sa međunarodnim razvojnim partnerima involviranim u razvojne projekte vezane za vodne usluge u BiH, pripremi prijedlog Programa unapređenja vodnih usluga u FBiH i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške.
Cilj donošenja Programa je otklanjanje nedostataka na svim nivoima vlasti u FBiH/BiH kako bi se u oblasti vodnih usluga postiglo unapređenje i reforma vodnih usluga i rada JKP te posebno postigla održivost pružanja ovih usluga i usklađivanje njihovog kvaliteta sa standardima EU.
Na XX Skupštini prikazana prezentacija na temu: „Uticaj pandemije corona virusa na komunalnu privredu: Kratkoročne i dugoročne posljedice“. Efekti i posljedice corona virusa i nove nametnute svakodnevnice, se osjećaju i dalje. Iako je izostala brza i efikasna podrška od osnivača i nadležnih institucija, komunalna preduzeća su se vrlo brzo i efikasno organizovala i poduzela dodatne mjere zaštite radnika, a sve u cilju da korisnicima usluga, ali i svim sugrađanima ne bude uskraćen optimalan nivo usluga.

2022. godina

Prihvaćena Inicijativa prema UNDP-u za pomoć u implementaciji Programa i Metodologije kroz edukaciju i treninge trenera, koji će dalje prenositi stečeno znanje na uposlenike u JKP. U cilju zajedničke promocije i predstavljanja Metodologije putem MEG projekta, UNDP BiH i UPKP u FBiH su proveli edukaciju trenera, zaposlenih u vodovodnim JKP u FBiH, koji će biti angažovani na budućim seminarima i edukacijama, sa ciljem edukacije uposlenih u JKP i jedinicama lokalne samouprave te pripreme JKP i JLS za njenu primjenu. U organizaciji UPKP u FBiH i MEG II projekta UNDP-a održavane su radionice prema planu za obuku potencijalnih trenera za primjenu Metodologije za utvrđivanje minimalnih cijena vodnih usluga u FBiH. Moderatori na radionicama bili su prof.dr. Branko Vučijak, ispred MEG II projekta UNDP-a i Fuad Mešić, dipl.oec. ispred UPKP u FBiH. Učesnici radionice su bili predstavnici vodovodnih komunalnih preduzeća iz FBiH. Predstavnici MEG II projekta su se vrlo pohvalno izrazili o rezultatima radionica i istakli da su svi učesnici aktivno pristupili radu znatno iznad njihovih očekivanja, te da vjeruju da će budući zajednički projekat uspjeti. Nakon završenih treninga trenera, koje su organizovali UNDP BiH i UPKP u FBiH, obučeni treneri već po kantonima vrše edukaciju uposlenika JKP u FBiH za primjenu Programa i Metodologije.
Održana inicijalna Konferencija vodovodnih preduzeća u FBiH sa temom „Reforme sektora vodnih usluga u FBiH“. Konferenciju su organizovali UPKP u FBiH i Projekat općinskog okolišnog upravljanja (MEG II). Cilj je bio da se u direktnom kontaktu s predstavnicima JKP u FBiH približe obavezujuće aktivnosti iz Programa i pojasni primjena Metodologije za utvrđivanje najniže cijene vodnih usluga. Tokom konferencije predstavljen je “Program reformi u sektoru vodnih usluga u FBiH” i razgovarano je i o ulozi UPKP-a u ovim i budućim reformskim procesima u sektoru.
U aprilu 2022. godine, predsjednik Upravnog odbora UPKP u FBiH Selim Babić, i direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Vesna Travljanin, su nakon dugogodišnje uspješne saradnje na polju implementacije projekata iz oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje, potpisali Memorandum o saradnji.
U maju 2022. godine, u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH, u Zenici je organizovan dvodnevni trening na temu Integrisanog upravljanja imovinom. Treningu je prisustvovalo preko 20 predstavnika komunalnih preduzeća i predstavnika gradova/općina.

2023. godina

Kroz dugogodišnju saradnju sa poslovnim Udruženjem „KOMDEL“ iz Beograda, u junu 2023. godine potpisan je Protokol o poslovnoj saradnji sa Privrednom komorom Republike Srbije i srodnim udruženjima iz Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Mađarske, Republike Srpske i Privrednom komorom Republike Srpske.
U saradnji sa MEG II projektom UNDP-a i UPKP u FBiH, uspješno završen Projekat „Podrška Programu reformi komunalnih vodnih usluga u FBiH i primjena Metodologije za utvrđivanje najniže cijene vodnih usluga u FBiH“. Kroz realizaciju Projekta obučeno je 12 trenera, održano 20 radionica u tri ciklusa: početni, napredni i završni i održane 4 Tematske konferencije vodovodnih JKP u FBiH.
Uz podršku MEG II tima UNDP-a, FMPVŠ i UPKP u FBiH, imenovana Interresorna radna grupa (IRG) za izradu Zakona o vodnim uslugama u FBiH.
Uz podršku MEG II tima UNDP-a imenovan Stručni tim UPKP u FBiH iz vodovodnih preduzeća naših članica, sa zadatkom izrade prijedloga zakonskog rješenja uknjižbe objekata komunalne infrastrukture u poslovne knjige JKP. Usvojen Strateški plan UPKP u FBiH za period 2023-2027. godina.