JAVNI POZIV ZA IZBOR KONSULTANTA

Udruženje/Udruga preduzeća/poduzeća komunalne privrede/gospodarstva u FBiH raspisuje javni poziv za izbor konsultanta za revidiranje pravilnika o ljudskim resursima.

Od konsultanta se očekuje da posjeduje sljedeće kvalifikacije:
• Univerzitetska diploma iz oblasti prava ili ekonomije;
• Dodiplomski ili master studij za upravljanje ljudskim resursima je prednost;
• Više od 5 godina iskustva u relevantnom sektoru;
• Prethodno iskustvo u organizacijskom razvoju;
• Izvrsno razumijevanje važećih zakona i propisa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
• Poznavanje rada na računaru – MS Office paket;
• Poznavanje rada komunalnih preduzeća u FBiH;
• Poznavanje rada UPKP u FBiH je prednost.

Potencijalni kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
• Deskriptivni dio ponude;
• Tabelu sa jasno objašnjenim zadacima i potrebnim vremenskim okvirom;
• Finansijsku ponudu sa naznačenim ukupnim bruto iznosom, kao i iznosom po danima, te svim ostalim eventualnim troškovima koji su uključeni u honorar;
• CV i druge relevantne dokumente.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti putem e-maila na upkp@bih.net.ba ili upkpfbih@gmail.com, najkasnije do 22. jula 2024. godine do 14h.

Više informacija možete pronaći u dokumentu (ToR - Konsultant za revidiranje pravilnika o ljudskim resursima.pdf).
Za dodatne informacije, zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 033 217 419, kontakt osoba je Dženeta Operta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.