ODRŽANA XXII SKUPŠTINA UPKP U FBIH

Dana 19.12.2023. godine u Kiseljaku je održana XXII Skupština UPKP u FBiH, na kojoj je prisustvovao veliki broj članica UPKP u FBiH iz svih deset kantona/županija Federacije BiH.
Skupštini je pored članica prisustvovao predstavnik UNDP-a gosp. Alen Robović, koji se obratio prisutnima i pojasnio zajedničke aktivnosti UNDP-a i UPKP u FBiH kao i značaj usvojenih dokumenata od Vlade FBiH, Program za unapređenje vodnih usluga u Federaciji BiH i važnost Metodologije određivanja najniže cijene vodnih usluga u FBiH.

Skupštini je prisustvovao načelnik općine Kiseljak gosp. Mladen Mišurić-Ramljak, koji se obratio prisutnima, izrazio zadovoljstvo što je Kiseljak izabran za održavanje ovog događaja, te je svima poželio uspješan rad.

Na Skupštini je usvojen Izvještaj o radu između dvije Skupštine, Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2022. godinu, Finansijski plan za 2023. godinu, te su imenovani novi članovi NO UPKP u FBiH.

Tema Skupštine je bila: „Realizacija programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH u 2023. godini i planirane aktivnosti za 2024. godinu“ koju je obradio gosp. Fuad Mešić gdje su prikazane ključne aktivnosti projekta i planirane aktivnosti za naredni period.


1. Realizacija projekta „Podrška Programu reformi komunalnih vodnih usluga u Federaciji BiH i promocija primjene tarifne Metodologije“
• Odabir najmanje 30 komunalnih vodovodnih preduzeća iz FBiH koja će učestvovati na obukama za primjenu Tarifne metodologije (a koja nisu uključena u MEG II projekat);
• Organizacija 20 obuka za 60 odgovornih radnika o praktičnoj primjeni Tarifne metodologije;
• Podrška, na zahtjev, odabranim komunalnim vodoprivrednim preduzećima, uključujući analizu i interpretaciju rezultata Tarifne metodologije;
• Organizacija 4 tematske jednodnevne konferencije o odabranim temama iz oblasti „Program reformi u sektoru vodnih usluga u FBiH“.

2. Priprema prednacrta Zakona o vodnim uslugama u Federaciji BiH;
Najbitniji elementi Zakona o vodnim uslugama u FBiH:
• Vlada Federacije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi Uredbu o metodologiji utvrđivanja cijene vodnih usluga;
• Cijena vodnih usluga utvrđuje se tako da se osigura ekonomska održivost vodnih usluga;
• Uključivanje amortizacije i/ili najma u cijenu vodnih usluga;
• Utvrđuje obavezu uknjižbe sve komunalne infrastrukture u poslovne knjige osnivača i/ili operatera;
• Uspostava stručno tijelo za cijenu vodnih usluga na nivou kantona i FBiH;
• Ukoliko osnivač ne usvoji predloženu cijenu vodnih usluga i pored pozitivnog mišljenja stručnog tijela neće imati mogućnost pristupa finansijskim sredstvima sa nivoa FBiH i međunarodne zajednice;
• Prednacrt Zakona ide na konsultacije zainteresiranih strana;
• Nakon konačnog usvajanja od strane interresorne radne grupe nadležno ministrastvo provodi javnu raspravu;
• Vlada utrđuje prijedlog Zakona i isti upućuje u parlamentarnu proceduru;
• Parlament FBiH usvaja Zakon i isti se objavljuje u Službenom glasniku FBiH,
• Očekuje se da će isti biti usvojen do kraja juna 2023. godine.
Alijansa za vode uslovila daljnu finansijsku podršku entitetima obaveznim donošenjem navedenog Zakona.

3. Priprema prijedloga zakonskog rješenja uknjižbe objekata komunalne infrastrukture u poslovne knjige JKP u Federaciji BiH
Imenovan stručni tim iz JKP članica UPKP u FBiH, dogovorena logistička podrška MEG II tima UNDP-a i sudjelovanje njihovog stručnog osoblja u radu Stručnog tima. Stručni tim je održao više radnih sastanka na kojima su dogovorene naredne aktivnosti i podijeljeni zadaci za svakog člana. Svi članovi stručnog tima će razmotriti i pripremiti komentare na Smjernice za uknjiženje komunalne infrastrukture koje su izrađene u sklopu Projekta MEG i koje će se razmatrati na narednim sastancima.
S obzirom na kompleksnost ove materije, aktivnosti su još u toku, planirano je da se do polovine 2024. godine sačini prijedlog prednacrta zakonskog rješenja, koji će se dostaviti članicama da daju svoje mišljenje i nakon redakcije Prednacrt prijedloga će se uputiti nadleznim institucijama.

,
4. Priprema projektnog prijedloga za RCDN+.
Pripremnljen i usvojen Strateški plan UPKP u FBiH za narednih 5 godina, a u okviru istog dvogodišnji plan sa pobrojanim aktivnostima za koje se očekuje finansiranje ili sufinansiranje od strane RCDN+ projekta. U završnoj fazi su pregovori oko konačnog projektnog prijedloga koji treba biti usvojen od strane Upravnog odbora udruženja.

Planirane aktivnosti UPKP u FBiH za 2024. godinu
• Rad na daljoj realizaciji Programa reformi komunalnih vodnih usluga u FBiH, sa posebnim naglaskom na učešće UPKP u FBiH u radu interresornih radnih grupa za pripremu podzakonskih akata i izmjena ili dopuna kantonalnih zakona u cilju potpune primjene Zakona o vodnim uslugama nakon njegovog usvajanja od strane Parlamenta Federacije BiH;
• Realizacija aktivnosti iz strateškog plana koje su predviđene za 2024. godinu;
• Realizacija prve faze RCD+ projekta;
• Zajedničke aktivnosti sa MEG II projektom timom, priprema i realizacija novog projekta sa UNDP-om.

Rezime realizacije Programa za unapređenje vodnih usluga u 2023. godini i planirene aktivnosti za 2024. godinu (.pptx)