OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

16.05.2024. godine u Sarajevu u prostorijama UPKP u FBiH održan sastanak sa predstavnicima Švicarske amabasade
   

Pozivajući se na dosadašnju uspješnu saradnju između Udruženja/Udruge preduzeća/poduzeća komunalne privrede/gospodarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPKP u FBiH) i Švicarske ambasade u BiH, predstavnici Švicarske ambasade su se najavili u UPKP u FBiH sa molbom za organizaciju sastanka sa predstavnicima Pododbora za grijanje UPKP u FBiH. Sastanak je održan 16. maja u prostorijama UPKP u FBiH, u zakazano vrijeme. Na sastanku su ispred Švicarske ambasade u BiH prisustvovali: Carmen Michel Thönnissen, regionalna savjetnica za životnu sredinu i infrastrukturu i Boško Kenjić, projektni menadžer, a ispred Pododbora za grijanje UPKP u FBiH predsjednik Suljo Sarić (uposlenik JP „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla) i potpredsjednica Nirha Kozica (uposlenica KJKP „Toplane“ d.o.o. Sarajevo), te predsjednik UPKP u FBiH Selim Babić, sa saradnicama koje su organizovale sastanak.

U uvodnom dijelu predsjednik UO UPKP u FBiH gosp. Selim Babić je upoznao goste sa radom Udruženja i značajem ove privredne grane te je naveo i problematiku vezanu za porast cijena elektirčne energije koje opterećuju poslovanje komunalnih preduzeća, posebno preduzeća daljinskog grijanja i vodosnabdijevanja. UPKP u FBiH je u tom smislu poduzimalo određene aktivnosti kod nadležnih institucija i regulatorne agencije FERK. Saglasnost na cijene komunalnih usluga daju Gradska i Opštinska vijeća, osim u Kantonu Sarajevo gdje saglasnost daje Vlada KS, i one uvijek imaju socijalni karakter i daleko su od ekonomske cijene koja bi omogućila razvojnu komponentu i normalan rad preduzeća koja se bave proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem toplotnom energijom i vodosnabdijevanjem.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom stanju u sektoru, ključnim izazovima i prioritetima sa kojima se suočavaju preduzeća u ovom sektoru u procesu dekarbonizacije i zelene energetske tranzicije, te ulozi i kapacitetima Udruženja u dijalogu sa nadležnim institucijama. U uvodnom obraćanju gosp. Kenjić je iznio dosadašnju saradnju Švicarske ambasade sa UPKP u FBiH i Pododborom za vodosnabdijevanje i odvodnju. Pojasnio je da rade i na tretmanu otpadnih voda gdje bi se mogao napraviti spoj komunalnih preduzeća koje se bave odvodnjom otpadnih voda i preduzeća koje se bave proizvodnjom i isporukom toplotne energije. Gđa. Nirha Kozica je iznijela kao primjer za koji je urađena studija o korištenju energije otpadne vode nakon tretmana na lokalitetu Butila za proizvodnju toplotne energije pomoću toplotne pumpe. Također su predstavljeni i projekti za dekarbonizaciju dijela sistema daljinskog grijanja grada Sarajevo koji su na studijskom nivou korištenjem geotermalne energije vode na Ilidži i korištenjem energije pitke vode na Mojmilu u proizvodnji toplotne energije pomoću toplotne pumpe.

Gđa. Carmen Michel Thönnissen, kao regionalna savjetnica za životnu sredinu i infrastrukturu čija je kancelarija trenutno u Skoplju, u posjeti je Bosni i Hercegovini, sa željom da utvrdi koji su prioriteti naših komunalnih preduzeća u infrastrukturi u cilju očuvanja okoline. Ukratko je predstavila svoje aktivnosti i dozvolila da joj mi izložimo naše probleme i potrebe koje imaju za cilj očuvanje životne sredine.

Nastavno na očuvanje čovjekove okoline, predsjednik Podobora za grijanje UPKP u FBiH Suljo Sarić, kao uposlenik JP „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla, pojasnio je kako veliki značaj u ovom aspektu ima sistem daljinskog grijanja grada Tuzla koji energiju dobija iz kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije. Opisao je starija naselja kolektivnih objekata stanovanja (zgrade do 4 sprata bez lifta) koje nisu bile priključene na sistem daljinskog grijanja. Sukcesivnim priključenjem ovih objekata u užem dijelu Grada Tuzla koje je započeto 2002. godine, završeno 2012. godine životna okolina ljudi u tim naseljima u zimskom periodu je drastično promijenjena. Iz tih zgrada nema više opasnih dimnih plinova koji su ugrožavali stanovnike naselja i cijelog grada, nema više zapaljenih kontejnera od otpadnog pepela i standard života ljudi u tim obektima je poboljšan jer nema više svakodnevne potrebe za transportom goriva i loženjem. Iako je Termoelektrana Tuzla na ugljen kontrolisano spaljivanje ugljena na jednom mjestu i razvijena distributivna mreža daljinskog grijanja pomogla je u očuvanju čovjekove okoline. Iznesene su ideje o fotonaponskoj elektrani koja sa skladištem energije u dijelovima sistema sa otežanom hidraulikom može uticati na dekarbonizaciju sistema DG u Tuzli. Zainteresovanost je pokazana i za mapiranje ostalih potencijala za izvor toplotne energije.

Prenešena je potreba kolega iz firme JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj za izradom fizibliti studije za korištenjem geotermalne energije na lokalitetu Tičići. S obzirom da je predsjednik Pododbora podijelio kolegama elektronskom poštom informaciju prije sastanka, kolege iz UNIS Energetike poslali su planove za svoje projekte Gasifikacija Toplane u gradu Travniku tj. prelazak sa uglja koji trenutno koriste na zemni gas koji je doveden do grada Travnika, toplifikacija grada Novi Travnik koji je prije početka rata imao daljinski sistem grijanja i koji nije obnovljen do danas.

Kao problem iznijeli smo i stav koji nam je svima poznat i većina preduzeća su kažnjena bez poštovanja termotehničkih normi poslovanja od strane Konkurencijskog vijeća BiH. Ovo Rješenje na koje se nikome preduzeća ne mogu žaliti ugrozilo je poslovanje većine preduzeća i dozvolilo isključenje stanova sa jednistvenog sistema zagrijavanja objekta kako je predviđeno projektom i Odobrenjem za građenje predmetnih objekata. Razgovarano je i o nepostojanju Zakona u toplotnoj energiji na nivou FBiH i statusa predloženog nacrta Zakona o tržištu toplotne energije u FBiH koji nije uzeo u obzir u većem dijelu prijedlog Zakona o toplotnoj energiji koje su KJKP Toplane Sarajevo u FMERI poslale nakon usaglašavanja sa ostalim preduzećima 2018. godine.

Gosp. Kenjić je iznio želju Švicarske ambasade da pomogne u ovom sektoru kroz polisi dijalog-policy dialogue (dijalog zainteresovanih strana) u ovom sektoru, komunikaciju prema višim nivoima vlasti nakon definisanja ključnih problema i dugoročne vizije u sektoru i u konačnici projektima koji budu prepoznati kao najkvalitetniji u ovoj oblasti. Trenutno rade na razmatranju dva velika infrastrukturna projekta, u Zenici i na Palama, koje će finansirati EBRD i SECO.

Ideja je da se kroz udruženja oba entiteta okupe stručnjaci iz cijele BiH, da se sagledaju problemi, predlože potencijalna rješenja i koja je dugoročna vizija, jer samo tako se može formulisati planirani projektni zadatak sa EBRD-om.

Predsjednik pododbora za grijanje UPKP u FBIH
mr.sci. Suljo Sarić dipl. inž maš.