Održana 177. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora UPKP u FBiH

U Sarajevu je 22.05.2024. godine održana 177. redovna sjednica UPKP u FBiH na kojoj su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora, članovi Pododbora, stručnog tima i radne grupe.

Fokus sjednice je bio na razmatranju i usvajanju Finansijskog izvještaja za 2023. godinu, Finansijskog plana za 2024. godinu, dugovanja članica za 2023. godinu i Zaključcima Nadzornog odbora za Izvještaj i Plan. Poslije diskusije navedeni dokumenti su jednoglasno usvojeni, sa naglaskom da članice ažuriraju svoje uplate, jer je i uplata članarine za prva tri mjeseca tekuće godine na niskom nivou, što pokazuje da je uplata članarine neredovna i svake godine u opadanju.

Fuad Mešić, koordinator Stručnog tima za izradu prijedloga zakonskog rješenja uknjižbe objekata komunalne infrastrukture u poslovne knjige JKP, iznio je dosadašnje i planirane aktivnosti Stručnog tima. Stručni tim je održao osam sastanaka, na kojima pored Stručnog tima redovno učestvuju predstavnici MEG II projekta UNDP-a. Usvojen je prijedlog da se ispred UPKP u FBiH prema kantonalnim ministarstvima upute zahtjevi za izmjenu kantonalnih zakona o vodama u FBiH.
Što se tiče aktivnosti između dvije sjednice za Projekat RCDN+, Stručni saradnik za koordinaciju i rad na projektima UPKP u FBiH Dženeta Operta, prisutnima je ukratko predočila rezultate provedene ankete zadovoljstva članica o radu UPKP u FBiH, koja je poslana na adrese svih članica, a zaprimljeno je 33 odgovora. Primarni cilj ankete zadovoljstva članica UPKP u FBiH bio je sticanje značajnog uvida u viđenje rada i organizacije UPKP u FBiH, kao i očekivanja u budućem periodu, što je u određenoj mjeri i ispunjeno. Analizom svih pristiglih odgovora možemo zaključiti da su naše članice u velikoj mjeri zadovoljne radom UPKP u FBiH, organizacijom različitih događaja na kojima su prisustvovali, kao i komunikacijom sa Uredom. Generalni zaključak Izvještaja jeste da UPKP u FBiH ima određene mogućnosti da unaprijedi svoj odnos sa članicama, te da svoje naredne aktivnosti treba dodatno da usmjeri ka ostalim sektorima komunalne privrede, naročito ka sektoru upravljanja otpadom. Ova i slične aktivnosti Ureda daju priliku našim članicama da se sami više uključe u rad Ureda, te da daju svoje sugestije za dalje napredovanje UPKP u FBiH, od čega sve zainteresovane strane mogu imati višestruke koristi.

Upravnom odboru je predstavljeno detaljno idejno rješenje za realizaciju projekta „Održivi razvoj i energetska efikasnost sektora komunalnih usluga“ i prijava po Javnom konkursu Fonda za zaštitu okoliša FBiH – LOT 9. Ovim lotom se planira korištenje sredstava Fonda za projekte koji doprinose jačanju javne svijesti o zaštiti okoliša ienergijskoj efikasnosti na teritoriji FBiH. Ovim projektom je planirana organizacija dvodnevnog simpozija na navedenu temu, na kojem bi se okupili stručnjaci iz svih oblasti sektora komunalnih usluga sa ciljem razmjene informacija, znanja i iskustava. Planirano je i učešće predstavnika resornih federalnih i kantonalnih ministarstava, općina i gradova kao osnivača javnih komunalnih preduzeća, Fonda za zaštitu okoliša, Agencija za slivna područja u FBiH, instituta, škola, fakulteta i udruženja, međunarodnih i domaćih organizacija i institucija koje u fokusu svoga rada imaju zaštitu okoliša. Sve aktivnosti provodili bi ured UPKP u FBiH, organizacioni i stručni odbor i vođa projekta.

Prisutni su upoznati sa održanim sastankom Pododbora za grijanje UPKP u FBiH sa predstavnicima Švicarske ambasade u BiH. Sastanku su ispred Ambasade prisustvovali: Carmen Michel Thönnissen, regionalna savjetnica za životnu sredinu i infrastrukturu i Boško Kenjić, projektni menadžer, a ispred Pododbora za grijanje UPKP u FBiH predsjednik Suljo Sarić (uposlenik JP „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla) i potpredsjednica Nirha Kozica (uposlenica KJKP „Toplane“ d.o.o. Sarajevo), te predsjednik UO UPKP u FBiH Selim Babić, sa saradnicama koje su organizovale sastanak. Na sastanku se razgovaralo o trenutnom stanju u sektoru, ključnim izazovima i prioritetima sa kojima se suočavaju preduzeća u ovom sektoru u procesu dekarbonizacije i zelene energetske tranzicije, te ulozi i kapacitetima Udruženja u dijalogu sa nadležnim institucijama. S obzirom na kompletnu situaciju u pomenutom sektoru, spremni su da pokrenu aktivnosti na ulaganju, kako bi kroz razne projekte poboljšali održivi sistem u BiH, rad JKP koja se bave toplotnom energijom i kroz ove projekte na neki način pomogli i osnažili rad UPKP u FBiH.