Informacija i zaključci sa vanredne proširene sjednice UPKP u FBiH povodom najavljenog poskupljenja električne energije

Neminovan rast komunalnih usluga
   

Tema zakazane hitne sjednice jesu obavještenja JP Elektroprivreda BiH o gubitku prava na javnu uslugu snabdijevanja električnom energijom koje su dobile veliki broj naših članica.
U obavještenju je navedeno da u cilju osiguranja kontinuitete snabdijevanja električnom energijom, raskidaju se ranije potpisani ugovori o snabdijevanju električnom energijom 31.07.2024. godine sa otkaznim rokom od 30 dana, te da se pokrenu aktivnosti na ugovaranju snabdijevanja po tržišnim uslovima i zaključe novi ugovori o tržišnom snabdijevanju sa početkom primjene od 01.09.2024. godine.
U slučaju nezaključivanja ugovora na tržišnoj osnovi bit će snabdjeveni od strane rezervnog snabdjevača sa kojim su dužni zaključiti ugovor najkasnije u roku od 8 dana, u suprotnom će se obustaviti isporuka električne energije.
Maksimalan period snbdijevanja od strane rezervnog snabdjevača je 90 dana, a cijene usluge rezervnog snabdijevanja su znatno više u odnosu na cijene tržišnog snabdijevanja.
UPKP u FBiH je u više navrata od nadležnih institucija u FBiH tražilo da se JKP svrstaju u kategoriji „krajnji kupac od posebnog društvenog značaja“, jer pružanje komunalnih usluga predstavlja djelatnost od javnog interesa u cilju zadovoljavanja općih potreba društva, a što je regulisano zakonima o komunalnim djelatnostima u svim kantonima i općinama u Federaciji BiH.
Međutim nisu se uvažila traženja UPKP u FBiH i na ovaj način JKP su „gurnuta“ na tržište, pri tome zanemarujući činjenicu da JKP posluju u vrlo teškim uslovima, da se radi o velikim potrošačima električne energije, da su odobrene cijene komunalnih usluga znatno ispod ekonomske cijene i u većini slučajeva ne pokrivaju troškove poslovanja javnih komunalnih preduzeća.
Za posljedicu imamo da sva JKP u FBiH ne mogu da obezbijede prostu reprodukciju, što dovodi do zastarijevanja opreme, nelikvidnosti, odliva stručnog i visoko obrazovanog kadra, a broj javnih komunalnih preduzeća koja su pred blokadom računa i stečajem je sve veći.
Jedinstven stav svih prisutnih je da će rast cijene električne energije morati dovesti do povećanja cijena komunalnih usluga, koje najvećim dijelom zavise od cijena električne energije, te je usvojen zaključak da se osnivačima podnesu zahtjevi za povećanjem cijena, jer svako povećanje cijena električne energije neminovno dovodi do povećanja cijena vode, grijanja i ostalih komunalnih usluga na teret građana.
U tom smislu, potrebno je organizovati hitni sastanak sa Savezom opština i gradova FBiH (SOGFBiH), koji će dalje upoznati svoje članice (opštine/gradove kao osnivače JKP) sa neizbježnim poskupljenjem komunalnih usluga, jer svako povećanje cijena električne energije neminovno bi dovelo do povećanja cijena vode, grijanja i ostalih komunalnih usluga na teret građana, isti dopis uputiti i Vladi Kantona Sarajevo kao osnivaču KJKP u Kantonu Sarajevo.


UPKP U FBIH