Jadranska bb/2, 71000 Sarajevo, upkp@bih.net.ba, tel/fax:+387 33 217 419
Udruženje / Udruga poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH

Press - Sjednice UPKP FBiH

Problematika zbrinjavanja komunalnog otpada u Federaciji BiH i posljedice neusvajanja Strategije o zaštiti okoliša u Federaciji BiH

Odgovore na pitanja sačinio je Stručni tim UPKP FBiH, koji su bili predočeni Upravnom odboru (kao informacija) na 154. sjednici, održanoj 11.06.2019. godine.

Sjednica UPKP FBiH

U Blagaju je 11.06.2019. godine održana sjednica Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH (UPKP FBiH).

Akcenat sjednice bio je razmatranje i usvajanje prijedloga Izvještaja o radu između dvije Skupštine, prijedlog Finansijskog plana za 2019. godinu, Nacrt Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH, informacija o učešću u radu UPKP FBiH na projektu „Regionalna mreža za unapređenje kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje (RCDN), problemi zbrinjavanja komunalnog otpada u FBiH i posljedicama nedonošenja Strategije o zaštiti okoliša i problematika na temu promjene stava i pristupa Uprave za indirektno oporezivanje BiH-UOI BiH obračunu i naplatI PDV po osnovu člana 20. Zakona o PDV-u BiH javnim komunalnim preduzećima-JKP na sredstva posebnih vodnih naknada-PVN prikupljena po osnovu zakona o vodama u oba entiteta u BiH.

Na sjednici je donesena Odluka o potvrdi mandata gospodinu Babić Selimu, predsjedniku Upravnog odbora UPKP FBiH, kojem se daju ovlaštenja za nastavak predstavljanja i zastupanja Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH (UPKP FBiH) do narednih izbora.

Odluke i Zaključci sa sjednice bit će dostavljeni nakon redakcije.

Zaključci sa „Drugog Simpozija upravljanja komunalnim otpadom, upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u FBiH”, održanog 28. marta 2019. godine u Sarajevu

153. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Sarajevu je 23.04.2019. godine odrzana redovna 153. sjednica Upravnog odbora UPKPFBiH . Prema Programu rada UPKP FBIH, sjednice se održavaju jednom u dva mjeseca i uvijek u drugom kantonu. Ovog puta sjednica se održavala u Sarajevskom kantonu, gdje u radu Upravnog i Nadzornog odbora aktivno učestvuju direktori nekoliko javnih komunalnih preduzeća, a u Udruženju je ukupno učlanjeno 9 komunalnih preduzeća iz ovog kantona. Sjednicu je otvorio i vodio Predsjednik Upravnog odbora gosp. Selim Babic, a ucesce u radnom dijelu je uzelo više direktora i predstavnika komunalnih preduzeca iz Federacije BiH.

Akcenat sjednice bila je informacija sa sastanka u Federalnom ministarstvu PVŠ, koji je po zahtjevu Udruženja poslodavaca komunalne privrede Federacije BiH - UPKP FBiH, održan 11.04.2019. godine u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - FMPVŠ sa organima institucija na nivou FBiH na temu promjene stava i pristupa Uprave za indirektno oporezivanje BiH-UOI BiH obračunu i naplatI PDV po osnovu člana 20. Zakona o PDV-u BiH javnim komunalnim preduzećima-JKP na sredstva posebnih vodnih naknada-PVN prikupljena po osnovu zakona o vodama u oba entiteta u BiH.

Pored predstavnika organizatora i predlagača, sastanku su prisustvovali direktori KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zenica sa saradnicma, te predstavnici agencija za vodna područja-AVP Sava Sarajevo i AVP Jadransko more Mostar i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo-MP KS.

Sastanku se nisu odazvali: predstavnici Federalnog ministrstva finansija - FMF i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo.

Sažetak rasprave:

Na sastanku od strane predstavnika KJKP „VIK“ Sarajevo predočeno da je tokom inspekcijskog pregleda UIO BiH u tom preduzeću u julu 2018.godine (kada je obavljena ista inspekcija i u JKP-ima u Bijeljini, Banja Luci i dr.) ispoljena promjena dosadašnjeg postupanja UIOBiHpo pitanju obračuna i naplate PDV-a shodno odredbi člana 20. Zakona o PDV-u BiH JKP-ima na sredstva PVN-a kao javnog prihoda koja ova preduzeća prikupljaju po osnovu zakona o vodama u oba eniteta u BiH,na način da UIO BiH sada JKP-e obavezuje da taj porez obračunaju i plate sa zateznom kamatom obračunatom retroaktivno od zadnjeg inspekcijskog pregleda UIO BiH, iako UIO BiH u dosadašnjim inspekcijama ova preduzeća nije smatrala obveznicima plaćanja PDV-a na ova sredstava. Osnova za takvo dosadašnje postupanje UIOBiH koga su primjenjivali i JKP-i pojašnjeno u njihovom aktu broj: 04/17-9738-2/05 od 09.12. 2005. Godine izdatom poslije stupanja na snagu Zakona o PDV-u BiH, kojim je dato zvanično tumačenje UIO BiH da po tom zakonu ovi subjekti nisu obveznici plaćanja PDV-a jer ta sredstva prikupljaju u ime i za račun drugih korisnika javnih prihoda, ne knjiže ih kao svoj prihod nego kao trošaki ista predstavljaju prolaznu stavku JKP-a (do uplate na prelazne račune javnih prihoda gdje se vrši njihova raspodjela u skladu sa odredbama zakona o vodama).

Naglašeno je da trinaest godina nije bilo dileme za postupanje po predmetnom pitanju, a sada se pristup mijenja iako se član 20. Zakona o PDV-u nije mijenjao. Zbog ukazivanja JKP-a na ranije tumačenje i postupanje, UIO BiH je pristala da se održi sastanak sa preduzećima i udruženjima JKP-a iz FBiH i RS-a, sa zaključkom da im oba udruženja dostave zvanična tumačenje odredbi zakona o vodama koje regulišu ulogu JKP-a u prikupljanju ovih javnih prihoda pribavljena od resornih ministarstava za vodoprivredu oba entiteta u BiH, što je izvršeno u septembru 2018. godine. Međutim i pored toga, inspekcija UIO BiH, je prvo preduzeću u Bijeljini izdala rješenje sa nalogom za plaćanje ove obaveze i zateznih kamata, a žalba tog preduzeća je odbijena kao neosnovana od II-stepenog tijela UIO BIH, a onda je upućena obavijest u oba udruženja sa informacijom o tom rješenju, sa konstatacijom da tumačenja zakona o vodama data od resornih ministarstava za vode nisu ispravna i sa naglaskom da UIO BiH JKP-e smatra obveznicima za plaćanje PDV-a shodno članu 20. Zakona o PDV-u BiH. Poslije te obavijesti, a 7 mjeseci poslije izvršenog inspekcijskog pregleda KJKP „VIK“ Sarajevo je dostavljen zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu u kome je konstovana ova obaveza, a potom i rješenjesa nalogom za izvršenje obaveze (plaćanja).

Od strane prisutnih predstavnika vodovodnih JKP-a i UPKP FBiH je izneseno da ova obaveza predstavlja finansijski udar na JKP-e, oni ne raspolažu sredstvima za njeno plaćanje jer ih ne ubiru od krajnjih korisnika, a cijene vodnih usluga koje isporučuju ne pokriva njihove troškove, a dodatno kao obveznici prikupljanja sredstava PVN-a već imaju trošak kod plaćanja PVN-a na isporučenu/ fakturisanu vodu koju ne uspiju naplatiti i koji oni pokrivaju iz vlastitih sredstava, te je naglašeno da su posljedice ovakvog postupanja UIO BiH po poslovanje JKP-a nepremostive što direktno ugrožava pružanje javnih vodnih usluga stanovništvu i drugim korisnicima na područjima koja pokrivaju sistemi vodovoda i kanalizacije kojim upravljaju. Takođe je naglašeno da pošto su JKP-i nezakonitim postupanjem UIO BIH dovedeni u situaciju da ne mogu izmirivati finansijske obaveze i poslovati, a ako se brzim djelovanjem Vlade FBiH, Vijeća ministara BiH i drugih nadležnih organa ne osigura da se ovo pitanje adekvatno riješi, neminovnost je da JKP-i, radi izvršavanja uloge pružanja javnih vodnih usluga za koju su osnovani, biti prinuđeni da ovaj trošak namire iz sredstava PVN-a koja prikupljaju iz čega je i proizašao ovaj problem. Potom je provedena sveobuhvatna rasprava uz učešće predstavnika svih institucija po svim tačkama dnevnog reda o predmetnoj temi i posljedicama nastale situacije po JKP-e i pružanje vodnih usluga u svim općinama i KS u Federaciji BiH, te posljedice po provedbu propisa o vodama u Federaciji BiH i prikupljanje sredstva PVN-a čiji korisnici su dvije Agencije za vode u procentu od 40%, 10 kantonalnih budžeta u procentu 45% i Federalnog fonda za zaštitu okoliša u procentu od 15%,asvi učesnici sastanka su se saglasili da ima osnova osporiti novo tumačenje odredbe člana 20 Zakona o PDV- u BiH i novo postupnje UIO BiH, i da je to potrebno riješiti pribavljanjem tumačenja navedene odredbe od nadležnog organa koje će obavezati i UIO BIH da po istom postupa, te da bi time ova situacija bila riješena, takođe svi učesnici sastanka su iznijeli negodovanje zbog neodazivanja ovom sastanku predstavnika FMF obzirom na njihovu ulogu i nadležnosti u vezi finansijau FBiH i prema MFIT BiH, te u Upravnom odboru UIO BiH koji treba da bude pokretač za rješavanje ove situacije, dok su predstavnici AVP-a ukazali da najava JKP-a da će plaćene troškove PDV-a namiriti iz prikupljenih sredstava PVN-a odvesti JKP-e u nezakonito postupanje po zakonima o vodama,a predstavnik MP KS je dao prijedloge, usmislu rješavanja ove situacije kroz izmjene i dopune Pravilnika o vodnim naknadama, odnosno kroz oslobađanje JKP-a od plaćanja PVN-a i izmjenu raspodjele sredstava vodnih naknada u korist Kantona Sarajevo kroz izmjene i dopune federalnog Zakona ovodama (ovi prijedlozi na sastanku nisu dovoljno pojašnjeni pa je zatražena njihova dostava u pisanoj form).

Na sastanku su usaglašeni slijedeći zaključci:

1. FMPViŠ će, na osnovu sažetka koji će dostaviti KJKP „VIK“ Sarajevo, pripremiti za Vladu FBiH Informaciju o predmetnoj problematici i njenim posljedicama, sa prijedlogom zaključakau kojoj ć, pored ostalog, ukazati na dva različita tumačenja UIO BiH Zakona o PDV-u BiH,a čijim zaključcima će se zadužiti VladaFBiH da zatraži tumačenje sporne odredbe Zakona o PDV-u BiH, u smislu da JKP-i nemaju obavezu plaćanja PDV-a na prikupljena sredstva PVN-a koja su javni prihod i čiji su korisnici agencije za vodna područja, budžeti kantona i Federalni fond za zaštitu okoliša, od resornog organa na nivou BiH koje će obavezati i UIO BiH na postupanje.

2. U slučaju negativnog ishoda tumačenja sporne odredbe člana 20. Zakona o PDV-u BiH iz tačke 1. ovih zaključaka, putem Vlade FBiH zatražiti od Vijeća ministara BiH:

a) da pristupi izmjenama Zakona o PDV-u BiH u navedenoj odredbi i precizno propiše izuzeće JKP-a od plaćanja PDV-a po osnovu PVN-a kao javnog prihoda, kako je to u zakonima susjednih zemalja Republike Hrvatske, odnosno Republike Srbije i drugih,

b) da do stupanja na snagu izmjena Zakona o PDV-u BiH donese Instrukciju o primjeni navedene odredbe, čija će primjena stupiti u primjenu od dana donošenja, a ne da se primjenjuje retroaktivno.

3. Prema zahjevu UPKP FBiH, što prije, pristupiti organizovanju zajedničkog sastanka organa vezanih za predmetnu problematiku iz FBiH i RS-a, uključujući i nadležne organe na nivou BiH, a putem istog zatražiti izjašnjenje Upravnog odbora UIO BIH o predmetnom pitanju, usaglasiti dostavu odgovora kojim će se nenadležnim proglasiti akt UIO BiH kojim su osporena tumačenja zakona o vodama resornih organa za vodoprivredu, usaglasiti druge korake koje je potrebno preduzeti po ovom pitanju sinhronizirano.

Iz diskusije su proistekle slijedeće preporuke, koje nisu usvojene kao zaključci, a koje se tiču predmetne teme:

4. JKP-i koji su dobili rješenja UIO BiH u vezi plaćanja PDV-a na prikupljena sredstva PVN-a, trebaju u zakonskim rokovima izjaviti žalbe ili podnijeti tužbe i ista osporiti, bez obzira na ove aktivnosti kojima se pokušava riješiti ovaj problem.

5. Kroz izmjene i dopune Zakona o vodama koje su u parlamentarnoj proceduri, precizno definirati da JKP-i samo vrše prikupljanje sredstava PVN-a od korisnika priključenih na njihove sisteme, i da nisu njihovi korisnici, te dati mogućnost da AVP-i i drugi korisnici sredstava mogu JKP-ima platiti naknadu za prikupljanje istih u određenom procentu;

6. Pošto prijedlozi predstavnika MP KS da se pitanje spornog PDV-a riješi kroz izmjene postojećeg Pravilnika o vodnim naknadama, kao i prijedlozi za promjenu raspodjele sredstava vodnih naknada i oslobađanje JKP-a od plaćanja PVN-a kroz izmjene Zakona o vodama nisu dovoljno pojašnjene na sastanku, predložena je dostava istih u pisanoj formi.

Važna tačka dnevnog reda bila je informacija i Zaključci sa održanog „Drugog Simpozija upravljanja komunalnim otpadom, upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u FBiH”, koji je uspješno održan 28.03.2019. godine u Sarajevu, na kojem je bilo prisutno više od 110 učesnika i gostiju.

Pored velikog broja predstavnika JKP iz svih deset kantona FBiH, Simpoziju su se odazvali predstavnici Svjetske banke, Saveza općina i gradova FBiH, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog fonda za zaštitu okoliša, predstavnici komunalnih preduzeća i udruženja iz Srbije i Hrvatske, veći broj Resornih kantonalnih ministarstava (7), veliki broj predstavnika općina i gradova (18) profesori i studenti mašinskog i građevinskog fakulteta, nevladine organizacije itd. Simpozij je bio propraćen na nekoliko TV i radio stanica kao i na nekoliko portala.

Nakon uvodnih obraćanja i otvaranja pristupilo se radnom dijelu koji je bio podijeljen u 4 radne cjeline:

UPRAVLJANJE VODAMA:

KJKP „ViK“ SARAJEVO – Upravljanje pritiskom / prednosti regulacije pritiska u DMA

JKP „VIK“ TUZLA –Projekat dugoročnog vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda Tuzla

JKP „VIK“ V.KLADUŠA–Primjer dobre prakse upravljanja neprihodovanom vodom

JKP „VISOKO“ VISOKO – Projekat dogradnje i rekonstrukcije vodovodnog sistema općine Visoko

UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM:

ALBA ZENICA – Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH

KJKP „RAD“ SARAJEVO- Jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša „Otpad nije smeće

TEHNIX HRVATSKA- Uloga proizvodnje energije iz otpada u kružnom gospodarstvu

UPRAVLJANJE ENERGETSKOM EFIKASNOŠĆU:

KJKP „SARAJEVOGAS“ SARAJEVO – Snabdijevanje gasom Kantona Sarajevo Prošlost-Sadašnjost-Budućnost

JP „GRIJANJE“ ZENICA – Jugozapadna magistrala-Magistralni vrelovod na trasi GGM-A

KJKP „TOPLANE“ SARAJEVO – Sistem daljinskog grijanja, projekat za povećanje energijske efikasnosti i zaštitu okoliša

KJKP „ViK“ SARAJEVO – Energetska efikasnost na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Grada Sarajeva

UPRAVLJANJE GROBLJIMA:

JKP „KOMEMORATIVNI CENTAR“ Tuzla-Projekat gradskog groblja „Drežnik“ koji je izradio UO Zavoda za urbanizam Tuzle

KJKP „POKOP“ SARAJEVO – Kompleks krematorija i memorijalnog centra na groblju „Vlakovo“.

Upravni odbor je odao priznanje i zahvalnost Organizacionom i Stručnom odboru kao i Uredu UPKP FBiH na uloženom trudu i stručno obavljenim poslovima na organizaciji, a posebno priznanje i zahvalnost upućen je našim članicama koje su sačinile i prezentirale svoje stučne radove:

KJKP „ViK“ Sarajevo gđa. Mujačić Belma; JKP „VIK“ Tuzla gosp. Berbić Aid, JKP „VIK“ V.Kladuša gosp. Čaušević Osman, JKP „VISOKO“ Visoko, gosp. Delibašić Dino, ALBA ZENICA gosp. Dautbegović Džafer, KJKP „RAD“ Sarajevo gosp. Ramić Mirza, KJKP „SARAJEVOGAS“ Sarajevo gđa. Glamoč Nihada, JP „GRIJANJE“ Zenica gosp. Emir Hekić, KJKP „TOPLANE“ Sarajevo gosp. Salihović Asmir, KJKP „ViK“ Sarajevo gosp. Busuladžić Ahmed, JKP „KOMEMORATIVNI CENTAR “ Tuzla gosp. Latifagić Faruk i KJKP „POKOP“ Sarajevo gosp. Hodžić Asmir, koji su uložili maksimum truda na organizaciji i bez kojih Simpozij ne bi bio ovako uspješan.

Upravni odbor je upoznat o potpisanom Sporazumu o saradnji UPKP FBIH - JKP „ViK“ Velika Kladuša za učešće u projektu RCDN-a.

Odluke i Zaključci sa 153. Sjednice bit će dostavljeni nakon redakcije.

Sjednica Nadzornog odbora UPKP FBiH

Dana 17.04.2019. godine u Sarajevu, održana je sjednica Nadzornog odbora UPKP FBiH. Na dnevnom redu sjednice bio je Finansijski Izvještaj za 2018. godinu, Finansijski plan za 2019. godinu, Izvještaj o dugovanju za članarinu i tekuća pitanja.

Održan “Drugi Simpozij upravljanja komunalnim otpadom, upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u FBiH”

U organizaciji UPKP FBiH, 28.03.2019. godine u Sarajevu je uspješno održan “Drugi Simpozij upravljanja komunalnim otpadom, upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u FBiH”, na kojem je bilo prisutno više od 110 učesnika i gostiju.

Pored velikog broja predstavnika JKP iz svih deset kantona FBiH, Simpoziju su se odazvali predstavnici Svjetske banke, Saveza općina i gradova FBiH, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog fonda za zaštitu okoliša, predstavnici komunalnih preduzeća i udruženja iz Srbije i Hrvatske, veći broj Resornih kantonalnih ministarstava (7), veliki broj predstavnika općina (18), i gradova, profesori i studenti mašinskog i građevinskog fakulteta, nevladine organizacije EGEA-Internacionalno udruženje mladih studenata geografa, CENER 21, ENOVA, TERAKON, itd...

Prezentacije:
ENERGETSKA EFIKASNOST
Jugozapadna magistrala-Magistralni vrelovod na trasi GGM-a- JP GRIJANJE ZENICA Prezentacija
SNABDIJEVANJE GASOM KANTONA SARAJEVO Prezentacija Sarajevogas -Nihada Glamoč
SISTEM DALJINSKOG GRIJANJA KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" d.o.o - PROJEKTI ZA POVEĆANJE ENERGIJSKE EFIKASNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA Prezentacija KJKP Toplane Sarajevo
ENERGETSKA EFIKASNOST NA POSTROJENJU ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA SARAJEVA KJKP VIK Sarajevo-Energetska efikasnost PPOV Butila
UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM
Projekt „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” ALBA ZENICA Prezentacija
Jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša – „Otpad nije smeće“ Prezentacija KJKP Rad- Sarajevo
UPRAVLJANJE VODAMA
Projekat dugoročnog vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda Tuzla JKP VIK-TUZLA Prezentacija
PRIMJER DOBRE PRAKSE UPRAVLJANJA NEOPRIHODOVANOM VODOM JKP VIK-VELIKA KLADUSA Prezentacija
PROJEKAT DOGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODOVODNOG SISTEMA OPĆINE VISOKO Prezentacija JKP VISOKO-VISOKO
ENERGETSKA EFIKASNOST NA POSTROJENJU ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA SARAJEVA KJKP VIK Sarajevo-Energetska efikasnost PPOV Butila
UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM
PROBLEM SA POSTOJEĆIM GROBLJIMA TE MOGUĆNOST DUGOROČNOG RJEŠENJA PROBLEMA ZA GRAD TUZLU - OSVRT NA PROJEKAT GRADSKOG GROBLJA „DREŽNIK” KOJI JE IZRADIO UO ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA TUZLA - JKP KOMEMORATIVNI CENTAR -TUZLA Prezentacija
KOMPLEKS KREMATORIJA I MEMORIJALNOG CENTRA Prezentacija KJKP POKOP SARAJEVO
TEHNIX
Uloga proizvodnje energije iz otpada u kružnom gospodarstvu TEHNIX Prezentacija

Simpozij je bio propraćen na nekoliko TV i radio stanica (TV N1; TV HAYAT, KANTONALNA TVSA, RTV HRT, kao i na i nekoliko portala.

Na web stranici UPKP FBiH mogu se pogledati objave tv kuca, portala i printanih medija, kao i gostovanje predsjednika gosp Babić Selima u emisiji Jutarnji program TV1, TV Hayata „Dobar dan BiH“ program uživo, te na nekoliko portala INFO N1, FENA, START BiH itd.

Zahvaljujemo se Organizacionom i Stručnom odboru UPKP FBiH gospodi: Babić Selimu, Muzur Azri, Berbić Aidu, Glamoč Nihadi, Džubur Admiru, Kekić Edinu, Čaušević Osmanu, Hodžić Asmiru, Bećirović Admiru, Zečević Hazimu, Čukojević Maidi i ostalim učesnicima u pripremi i organizaciji Simpozija.

Posebnu zahvalnost upućujemo našim članicama koje su sačinile i prezentirale svoje stučne radove: KJKP „ViK“ SARAJEVO gđa. Mujačić Belma; JKP „VIK“ TUZLA gosp. Berbić Aid, JKP „VIK“ V.KLADUŠA gosp. Čaušević Osman, JKP „VISOKO“ Visoko, gosp. Delibašić Dino, ALBA ZENICA gosp. Dautbegović Džafer, KJKP „RAD“ SARAJEVO gosp. Ramić Mirza, KJKP „SARAJEVOGAS“ SARAJEVO gđa. Glamoč Nihada, JP „GRIJANJE“ ZENICA gosp. Emir Hekić, KJKP „TOPLANE“ SARAJEVO gosp. Salihović Asmir, KJKP „ViK“ SARAJEVO gosp. Busuladžić Ahmed, JKP „KOMEMORATIVNI CENTAR “ TUZLA gosp. Latifagić Faruk i KJKP „POKOP“ SARAJEVO gosp. Hodžić Asmir, koji su uložili maksimum truda na organizaciji i bez kojih Simpozij ne bi bio ovako uspješan.

Zaključke sa Simpozija kao i više informacija dostavit ćemo nakon redakcije, koje ćemo postaviti i na web stranici UPKP FBiH.

Na naznačenim linkovima može se pogledati dio objava na portalima:
START BIH
FENA
N1 INFO
Na sljedećim linkovima mogu se pogledati video prilozi o Simpoziju:
1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17

Sastanak Organizacionog i Stručnog odbora

U Sarajevu je 12.03.2019. godine odrzan Sastanak Organizacionog i Stručnog odbora UPKP FBiH za organizaciju drugog Simpozija pod nazivom „Upravljanje komunalnim otpadom, upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u Federaciji Bosne i Hercegovine“, koji će se održati 28 marta 2019. godine u Sarajevu. Na sastanku su prisustvovali gospoda: Muzur Azra, Glamoč Nihada, Berbić Aid, Bećirović Admir, Hodžić Asmir, Dino Delibašić, Čukojević Maida, Zečević Hazim i Šakić Ifeta.

Na sastanku su doneseni sljedeci Zaključci:

1. Drugi Simpozij „Upravljanje komunalnim otpadom, upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u Federaciji Bosne i Hercegovine“, će se održati 28 marta 2019. godine u hotelu „Terme“ u Sarajevu, sa početkom u 10:00 sati i trajat će jedan dan.

2. Na sastanku je Stručni odbor izvršio konačni odabir 12 Projekata koje su dostavile zainteresovane članice UPKP FBiH iz oblasti:

• Upravljanja vodama (4 projekta)

• Upravljanja komunalnim otpadom (2 projekta)

• Energetske efikasnosti (4 projekta) i

• Upravljanja zemljištem, ( 2 projekta) koji će se prezentirati na Simpoziju.

3. Na Simpoziju će se pored predstavnika JKP članica UPKP FBiH, biti pozvani: Osnivači JKP; SOG FBiH; FMOIT; FMPVŠ; WB; UNDP; SIDA i druge nadležne institucije, kao i javni mediji i drugi gosti.

4. Također je zaključeno da se zvanični poziv sa programom dostavi najdalje do 20. marta 2019. godine.

152. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Sarajevu je 27.02.2019. godine odrzana 152. sjednica Upravnog odbora UPKPFBiH.

Prema Programu rada UPKP FBIH, sjednice se održavaju jednom u dva mjeseca i uvijek u drugom kantonu. Ovog puta sjednica se održavala u Sarajevskom kantonu, gdje u radu Upravnog i Nadzornog odbora aktivno učestvuju direktori nekoliko javnih komunalnih preduzeća, a u Udruženju je ukupno učlanjeno 9 komunalnih preduzeća iz ovog kantona.

Sjednicu je otvorio i vodio Predsjednik Upravnog odbora gosp. Selim Babic, a ucesce u radnom dijelu je uzelo više direktora i predstavnika komunalnih preduzeca iz Federacije BiH.

Na dnevnom redu su bila važna pitanja iz komunalne privrede i informacije o aktivnostima Pododbora, Stručnih timova i Ureda UPKP FBIH između dvije sjednice.

Akcenat sjednice bila je informacija o aktivnostima na pripremi održavanja drugog Simpozija pod nazivom „Upravljanje komunalnim otpadom, upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u Federaciji Bosne i Hercegovine“, koji će se održati 28 marta 2019. godine u Sarajevu.

Upravni odbor je informisan da su održani sastanci Pododbora za vodosnabdijevanje i Pododbora za upravljanje komunalnim otpadom, a zapisnik i zaključci predočeni su članovima Upravnog odbora i otpremljeni članicama UPKP FBiH. S obzirom da su u članstvo UPKP FBiH uključena JKP svih djelatnosti, te da ima dosta mješovitih preduzeća, dogovoreno je da se Simpozij održi zajednički u jednom terminu, gdje bi se prezentirali svi projekti, kako bi se učesnici upoznali sa svim aktivnostima članica i razmijenili iskustva.

Upravni odbor je usvojio zaključak da se 12. Marta 2019. godine održi sastanak Organizacionog i Stručnog odbora, kako bi se pregledali dostavljeni prijedlozi po djelatnostima i izvršio odabir po temama prezentacija, koje će biti prezentirane na Simpoziju.

Na ovom sastanku će se odrediti tačan termin održavanja i sačiniti program održavanja Simpozija.

Važna tačka dnevnog reda bila je Nacrt „Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH“.Nacrt Uredbe je sačinio UNDP uz koordinaciju Federalnog ministarstva PVŠ, Saveza općina i gradova FBiH, Agencija za vode u FBiH i predstavnika UPKP FBiH.

U diskusiju se uključila direktoriva KJKP „ViK“-a Sarajevo, koja je ponovo naglasila da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nije nadležno za donošenje Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federacije BiH, te da će se KJKP „ViK“ službeno oglasiti prema Federalnom ministarstvu PVŠ i UPKP FBiH. Direktorica je Informisala prisutne da je od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo dobila i zvanično tumačenje koje će dostaviti Udruženju.

Upravni odbor je usvojio zaključak da se što prije održi sastanak Pododbora za vodosnabdijevanje i odvodnju kako bi se zauzeo zajednički stav po ovom pitanju i dostavio nadležnim institucijama koje učestvuju u izradi ove Uredbe. Usvojeni Zaključak/Stav dostaviti osnivačima JKP, Skupštini i Vladi Kantona Sarajevo, gradonačelnicima i načelnicima općina i općinskim Vijećima u FBiH, koji su jedini nadležni za donošenjem i usvajanjem metodologije o cijenama.

Također je usvojen zaključak da Pododbor za vodosnabdijevanje i odvodnju u narednom preodu stavi veći fokus na projekte za prečišćavanje optadnih voda.

Sastanak Pododbora za upravljanje komunalnim otpadom

Dana 16.01.2019. godine u Uredu UPKP FBiH, održan je sastanak Pododbora za upravljanje komunalnim otpadom.

Na dnevnom redu je bilo Imenovanje Stručnog odbora za pregled pristiglih stručnih radova i dogovor o narednim aktivnostima za održavanje Simpozija.

Zapisnik i Zaključci u prilogu.

Sastanak Pododbora za vodosnabdijevanje i kanalizaciju/odvodnju

Dana 09.01.2019. godine u Uredu UPKP FBiH, održan je sastanak Pododbora za vodosnabdijevanje i kanalizaciju/odvodnju.

Na dnevnom redu je bilo Imenovanje Stručnog odbora za pregled pristiglih stručnih radova i dogovor o narednim aktivnostima za održavanje Simpozija.

Zapisnik i Zaključci u prilogu.

151. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Tuzli je, u organizaciji JKP „VIK“ d.o.o. Tuzla i direktora gosp. Berbić Aida, 13.12.2018. godine odrzana 151. sjednica Upravnog odbora UPKPFBiH.

Prema Programu rada UPKP FBIH, sjednice se održavaju jednom u dva mjeseca i uvijek u drugom kantonu. Ovog puta sjednica se održavala u Tuzlanskom kantonu, gdje u radu Upravnog i Nadzornog odbora aktivno učestvuju direktori nekoliko javnih komunalnih preduzeća, a u Udruženju je ukupno učlanjeno 11 komunalnih preduzeća iz ovog kantona.

Sjednicu je otvorio i vodio Predsjednik Upravnog odbora gosp. Selim Babic, a ucesce u radnom dijelu je uzelo više direktora i predstavnika komunalnih preduzeca iz Federacije BiH.

Na dnevnom redu su bila važna pitanja iz komunalne privrede i informacije o aktivnostima Pododbora, Stručnih timova i Ureda UPKP FBIH između dvije sjednice.

Akcenat sjednice bila je informacija o aktivnostima na pripremi održavanja drugog Simpozija pod nazivom „Upravljanje komunalnim otpadom, upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u Federaciji Bosne i Hercegovine“, koji će se održati 27 i 28 marta 2019. godine u Sarajevu.

Održan je sastanak predsjednika Pododbora, a zapisnik i zaključci otpremljeni svim članicama UPKP FBiH.

S obzirom da su u članstvo UPKP FBiH uključena JKP svih djelatnosti, te da ima dosta mješovitih preduzeća, dogovoreno je da se Simpozij održi zajednički u jednom terminu, gdje bi se prezentirali svi projekti, kako bi se učesnici upoznali sa svim aktivnostima članica i razmijenili iskustva.

Planirano je da se Simpozij održii u dvodnevnom terminu, gdje bi se prvi dan održale prezentacije projekata dobrih praksi, komunalnih preduzeća svih djelatnosti iz FBiH, dok bi se drugi dan prezentirali planirani projekti i održao Okrugli sto sa predstavnicima vlasti FBiH, gdje treba pozvati javne medije, osnivače JKP, predstavnike Fonda za zaštitu okoliša FBiH, predstavnike Svjetske banke, UNDP-a, SIDE, GIZ-a i druge međunarodne organizacije.

Stručni tim i Ured uputili aplikacija za prijavu na Javni Konkurs Fonda za zaštitu okoliša FBiH, a Organizacioni odbor uz koordinaciju Ureda, uputio raspis svim članicama UPKP FBiH za učešće na Simpoziju.

Upravni odbor je usvojio zaključak da se do kraja decembra održi sastanak predsjednika Pododbora i dogovore naredne aktivnosti, a do 15.januara članice trebaju dostaviti svoje prijedloge prezentacija projekata.

Upravnom odboru je predočen Plan aktivnosti za organizaciju i održavanje Simpozija, sačinjen za prijavu na Javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Važna tačka dnevnog reda bila je Nacrt „Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH“ Nacrt Uredbe je sačinio UNDP uz koordinaciju Federalnog ministarstva PVŠ, Saveza općina i gradova FBiH, Agencija za vode u FBiH i predstavnika UPKP FBiH.

Poslije diskusije više članova UO, ocijenjeno je da su se prvo trebale pokrenuti aktivnosti na osnivanju Regulatornog tijela za utvrđivanje cijena komunalnih usluga u FBiH, koje bi trebalo da bude specijalizirano, neovisno, stručno i neprofitabilno tijelo sa svojstvom pravnog lica, koje donosi metologiju za utvrđivanje cijena komunalnih usluga, utvrđuje tarifne sisteme komunalnih usluga i prati primjenu cijena komunalnih usuga, (slično kao DERK i FERK za električnu energiju), koje je dužno da štiti prava korisnika i davaoca komunalnih usluga.

Uredba bi trebala da bude sažeta i kratka sa jasno definisanim odredbama, koje bi se mogle primjenjivati u svim vodovodnim preduzećima u FBiH, bez obzira na vlasnika preduzeća (kanton, grad, općina).

Prisutni su upoznati sa problemom KJKP „ViK“ Sarajevo o pokrenutoj proceduri od strane Vlade Kantona Sarajevo oko prenosa prava korištenja zemljišta u ulici Kolodvorska u Sarajevu, na MUP Kantona Sarajevo, a na koje je do sada ovo pravo imalo KJKP „ViK” Sarajevo. U cilju podrške našoj članici Upravni odbor UPKP FBiH je uputio pismo Vladi Kantona Sarajevo, sa molbom da ponovo razmotri svoje odluke i zaključke, da se uzmu u obzir svi argumente KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo i donesu zadovoljavajuće rješenja za sve zainteresovane strane.

Upravni odbor je informisan o posjeti Udruženja KOMDEL iz Beograda i predstavnika komunalnih preduzeća iz gradova Srbije: Niš, Valjevo, Kragujevac, Ada, Vranje, Novi Sad i Sremska Mitrovica.

Prema Programu posjete obuhvaćeni su obilasci objekata i postrojenja JKP iz Kantona Sarajevo:

• GRADSKE DEPONIJE SMILJEVIĆI KJKP „RAD“ ,

• POSLOVNO TEHNIČKI CENTAR BUTILA KJKP „SARAJEVOGAS“ i

• POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA BUTILA KJKP „VIK“ SARAJEVO.

Poslije obilaska objekata i postrojenja, održan je zajednički sastanak gdje su prisutni razmijenili iskustva o načinu rada i poslovanju komunalnih preduzeća u FBiH i Srbiji, dostignućima u tehnološko-tehničkom smislu, zakonskoj regulativi, načinu formiranja cijena, (JKP u Srbiji imaju povlaštenu stopu PDV-a od 10%), komunalnoj opremi, mehanizaciji itd. Načelno je dogovoreno da se uzvratna posjeta UPKP FBiH organizuje u aprilu ili maju naredne godine.

IZVOD IZ ZAPISNIKA

IZVOD IZ ZAPISNIKAdokument

INFORMACIJA O POSJETI POSLOVNOG UDRUŽENJA KOMDEL IZ BEOGRADA

Dana 15.11.2018. godine, u okviru saradnje Udruženja poslodavaca komunalne privrede u FBiH i Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća KOMDEL iz Beograda, organizovana je posjeta kolegama iz Srbije. Saradnja KOMDEL-a i UPKP FBiH formalno je uspostavljenja ranije i tokom ove saradnje iskazana je nesebična pomoć u razmjeni iskustava, informacijama kako funkcionišu komunalna preduzeća u Srbiji i FBiH, a posebno je istaknuta saradnja i zajedničke aktivnosti na projektima prekogranične saradnje.

U delegaciji KOMDEL-a bili su prisutni: gosp. Lazar Krnjeta iz KOMDEL-a Beograd, predstavnici komunalnih preduzeća iz gradova Srbije: Niš, Valjevo, Kragujevac, Ada, Vranje, Novi Sad i Sremska Mitrovica, a ispred UPKP FBiH bili su prisutni: predsjednik UO UPKP FBiH Babić Selim, predstavnici komunalnih preduzeća iz Sarajeva: Rad, Vodovod i kanalizacija; Toplane, Sarajevogas, Pokop i Tržnice-Pijace, kao i kolege iz Zenice, Travnika i Velike Kladuše, počasni članovi UO, Koordinator i tehnički sekretar UPKP FBiH.

Prema Programu posjete obuhvaćeni su obilasci objekata i postrojenja JKP iz Kantona Sarajevo:

• GRADSKE DEPONIJE SMILJEVIĆI KJKP „RAD“,

• POSLOVNO TEHNIČKI CENTAR BUTILA KJKP „SARAJEVOGAS“ i

• POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA BUTILA KJKP „VIK“ SARAJEVO.

Poslije obilaska objekata i postrojenja, održan je zajednički sastanak gdje su prisutni razmijenili iskustva o načinu rada i poslovanju komunalnih preduzeća u FBiH i Srbiji, dostignućima u tehnološko-tehničkom smislu, zakonskoj regulativi, načinu formiranja cijena, (JKP u Srbiji imaju povlaštenu stopu PDV-a od 10%), komunalnoj opremi, mehanizaciji itd.

Također je istaknuta saradnja Udruženja za gas BiH i Srbije i saradnja sa Udruženjem za tehnologiju voda iz Beograda, sa kojima naše članice imaju česte kontakte i dobru saradnju.

Ovom prilikom je potvrđena spremnost da dva Udruženja sarađuju na zajedničkim prekograničnim projektima podržanim iz EU fondova, a dobar primjer je KJKP „Rad“ iz Sarajeva i JKP „Vidrak“ iz Valjeva, koji su pokrenuli aktivnosti na zajedničkom projektu prekogranične saradnje.

Načelno je dogovoreno da se na operativnom nivou uspostavi kanal za kontinuiranu razmjenu podataka i informacije na osnovu kojih bi mogli da se naprave uporedni pregledi o stanju komunalne privrede, osnovnim zakonskim rješenjima, cijenama komunalnih usluga i drugim pokazateljima poslovanja komunalnih preduzeća iz Federacije BiH i Srbije.

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/2

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/2tekst konkursa

Održan sastanak predsjednika Pododbora UPKP FBiH

Prema zaključku sa 150. sjednice UO održane u Zenici, dana 25.10.2018. godine u Uredu UPKP FBiH u Sarajevu, održan je sastanak predsjednika Pododbora. Sastanak je otvorio i vodio predsjednik UO gosp. Selim Babic, a ucesce u radnom dijelu je uzelo više prisutnih.

Na dnevnom redu je bio dogovor oko priprema održavanja Simpozija, imenovanje Organizacionog odbora i termin održavanja Simpozija. Poslije diskusije, usvojen je zaključak da predsjednici Pododbora UPKP FBiH, uz koordinaciju Ureda, što prije održe sastanke Pododbora, dogovore dalje aktivnosti i način učešća i na Simpoziju.

Organizacioni odbor će uputiti raspis svim članicama UPKP FBiH za učešće, koordinirati sa zainteresovanim, pregledati dostavljene prezentacije i sačiniti program održavanja Simpozija koji će zavisiti od interesa članica. Također je usvojen zaključak da se Simpozij održi u dvodnevnom terminu u mjesecu martu 2019. godine.

Načelno je dogovoreno da se prvi dan održe prezentacije projekata dobrih praksi svih djelatnosti u komunalnoj privredi, dok bi se drugi dan prezentirali planirani projekti i održao okrugli sto sa predstavnicima vlasti, odnosno osnivačima JKP, na kojem će biti pozvani, predstavnici Svjetske banke, UNDP-a, SIDE, GIZ-a i druge međunarodne organizacije.

Za pokrivanje troškova UPKP FBiH će aplicirati na javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i obratiti se proizvođačima i zastupnicima komunalne opreme za eventualno sponzorstvo.

Više informacija će biti dostupno po redakciji zapisnika i zaključaka sa sastanka.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

150. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Zenici je, u organizaciji JKP „VIK“ d.o.o. Zenica i direktora gosp. Pašalić Emira i Ureda UPKP FBiH, 27.09.2018. godine odrzana 150. sjednica Upravnog odbora UPKPFBiH.

Prema Programu rada UPKP FBIH, sjednice se održavaju jednom u dva mjeseca i uvijek u drugom kantonu. Ovog puta sjednica se održavala u ZE-DO kantonu, gdje u radu UO aktivno učestvuju direktori nekoliko javnih komunalnih preduzeća, a u Udruženju je ukupno učlanjeno 13. komunalnih preduzeća iz ovog kantona.

Sjednicu je otvorio i vodio Predsjednik UO gosp. Selim Babic, a ucesce u radnom dijelu je uzelo više direktora i predstavnika komunalnih preduzeca iz F BiH.

Na dnevnom redu su bila važna pitanja iz komunalne privrede i informacije o aktivnostima Stručnih timova, Pododbora i Ureda UPKP između dvije sjednice.

- Prisutni su informisani o najavljenoj posjeti partnertskog Udruženja „KOMDEL“ iz Beograda. Prijedlog predstavnika „KOMDEL“-a je da se susret organizuje u Sarajevu krajem mjeseca oktobra. Iz KOMDEL“-a bi došlo cca 20 osoba, direktora JKP iz većih gradova Srbije. U toku ove posjete, organizovale bi se posjete JKP u Sarajevskom kantonu, a drugi dan bi se održao zajednički Okrugli sto sa članicama UPKP FBiH, na temu razmjene iskustava iz sektora komunalne privrede.

- Važna tačka dnevnog reda bila je Informacija o aktivnostima po pitanju uplate PDV-a na PVN i održani sastanci vodovodnih JKP u BiH. Pokretač aktivnosti bila je direktorica „ViK“-a Sarajevo gđa. Azra Muzur, uz koordinaciju UPKP FBiH i Udruženja „Vodovodi RS“.

Povod za ovu aktivnost bio je inspekcijski nadzori Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Vodovodnim preduzećima BiH, sa najavom retroaktivnog obračuna PDV-a na posebne vodne naknade (PVN), s obzirom na različito tumačenje entitetskih Zakona o vodama, zbog čega je UIO BiH imala dilemu da li je opravdano da se na PVN obračunava PDV. Iako je zvaničan stav, (dostavljen UPKP FBiH i koji je upućen članicama) UIO u BiH prilikom uvođenja PDV-a 2005. godine bio:“ Ukoliko posebnu vodoprivrednu naknadu za korištenje i zaštitu vode, koja se obračunava kupcu uz isporučenu vodu, naplaćuje u ime i za račun drugog lica, a istu u svom knjigovodstvu knjiže kao trošak, takav izdatak ne ulazi u poresku osnovicu PDV-a, jer ne predstavlja naknadu za isporučeno dobro (vodu), nego tzv. prolaznu stavku“.

Održano je nekoliko sastanka predstavnika Vodovodnih JKP BiH, usvojeni određeni zaključci, a jedan od zaključaka je bio, da se UIO zajednički obrate UPKP FBiH i UVRS sa zahtjevom za preispitivanjem Odluke, te zatražili da se održi zajednički sastanak predstavnika Vodovodnih JKP u BiH sa predstavnicima UIO BiH.

Dana 28.08.2018.godine u Banjaluci je održan sastanak predstavnika UIO BiH sa predstavnicima Vodovodnih preduzeća iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Bihaća, Zenice, Banja Luke i Širokog Brijega, koji su članovi „Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u F BiH“ i Udruženja „Vodovodi Republike Srpske“.

Tema sastanka su bili inspekcijski nadzori koje provode inspektori UIO u vodovodnim preduzećima u BiH, sa najavom obračuna PDV-a na posebne vodne naknade ( PVN).

Na ovom sastanku je zaključeno da „Udruženje/Udruga poslodavaca komunalne privrede u F BiH“ i Udruženje „Vodovodi Republike Srpske“, zatraže tumačenje odredbi vezanih za obavezu prikupljanja i naplate PVN, svojih entitetskih Zakona o vodama, kojima je to regulisano.

UPKP FBiH se odmah obratilo Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, održali zajednički sastanak i zatražili zvanično tumačenje ZOV-a, da li JKP iz oblasti vodosnabdijevanja, kao operatori vodovodnog i kanalizacionog sistema i pružaoci usluga vodosnabdjevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda fizičkim i pravnim licima priključenim na ove sisteme, prikupljanju sredstva posebnih vodnih naknada (PVN) za zahvatanaje vode i za zašitu voda kao svoj prihod, ili u ime i za račun korisnika ovih sredstava propisanih odredbama Zakona o vodama.

Vrlo brzo je dobijen odgovor od FMPVŠ koji je upućen UIO BiH i članicama UPKP FBiH. Sličan odgovor je dobijen od JU „Vode Srpske“ koje nam je Udruženje „Vodovodi RS“ dostavilo.

- U pisanoj formi je predočena informacija o imenovanim članovima Radne grupe FBiH za pripremu nacrta Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH.

Prema zaključku Vlade FBIH i uz koordinaciju UNDP-a, trebalo je imenovati Radnu grupu ispred Federalnih institucija i UPKP FBIH za pripremu nacrta Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže cijene vodnih usluga.

Svoje predstavnike još trebaju da dostave Federalno ministarstvo finansija i Savez općina i gradova, a poslije toga Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva treba da pokrene aktivnosti po ovom pitanju.

- U pisanoj formi je predočen odgovor Fonda za zaštitu okoliša FBiH na upućeno pismo podrške za javne oglase (KJKP „Toplane“ Sarajevo, kao i odgovor “Regeneraciji” od Resornog ministarstva Kantona Sarajevo.

- UO je saglasan oko aktivnosti za održavanje Simpozija, na kojem bi bile obuhvaćene sve komunalne djelatnosti. Usvojen je zaključak da se što prije održi sastanak predsjednika Pododbora UPKP FBiH, sačini okvirni plan održavanja Simpozija i imenuje Organizacioni odbor. Simpozij se može održati i početkom naredne godine.

- Upravni odbor je donio Odluku da se za člana UO UPKP FBiH imenuje gosp. Memić Senad direktor JKP „KOMUS“ d.o.o. Gračanica, umjesto dosadašnjeg člana UO g. Okanović Damira direktora JKP „Komunalac“ d.d. Gradačac.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

149. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Cazinu je, u organizaciji JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin i direktora gosp. Šišić Sedina, 12.07.2018. godine odrzana 149. sjednica Upravnog odbora UPKPFBiH.

Svi prisutni su se zahvalili za gostoprimstvo, uspjesnu pripremu i realizaciju skupa, te iskazali zadovoljstvo što borave upravo u Cazinu, opcini koja se u posljednje vrijeme spominje kao pozitivna referensa po vise segmenata kako u BiH tako i u regionu.

Prema Programu rada Udruženja/Udruge, sjednice se održavaju jednom u dva mjeseca i uvijek u drugom kantonu. Ovog puta sjednica se održavala u USK kantonu, gdje u radu UO aktivno učestvuju direktori nekoliko javnih komunalnih preduzeća, a u Udruženju je ukupno učlanjeno 10. komunalnih preduzeća iz ovog kantona.

Sjednici je ispred Općine Cazin prisustvovao Ibrahim Mujakić iz sektora za urbanizam koji se i obratio prisutnima, izrazio zadovoljstvo prisustvom UO u Cazinu i poželio uspješan rad.

Sjednicu je otvorio i vodio Predsjednik UO gosp. Selim Babic, a ucesce u radnom dijelu je uzelo više direktora i predstavnika komunalnih preduzeca iz F BiH.

Na dnevnom redu su bila važna pitanja iz komunalne privrede i informacije o aktivnostima Stručnih timova, Pododbora i Ureda UPKP između dvije sjednice.

- UO je saglasan oko aktivnosti za održavanje zajedničkih skupova/simpozija/seminara i sl. u koji bi bili uključeni svi Pododbora UPKP FBiH po djelatnostima, koji će pripremiti prezentacije o svojim projektima. Usvojen je zaključak da predsjednici Pododbora do naredne sjednice izrade vlastite programe i planove realizacije.

- UO je informisan o održanom sastanku predstavnika Svjetske banke g. Nikola Doychinov i gđe Irem Silajdžić sa Predsjednikom UO UPKPFBIH g. Babić Selimom povodom izrade Studije predhodne izvodljivosti za odvojeno sakupljanje i sortiranje recikliranog otpada za Sarajevo, Mostar, Zenicu, Trebinje i Brčko Distrikt.

- Održan i drugi sastanak u Svjetskoj banci vezano za projekat „Tehnička pomoć za unaprijeđenje integrisanog upravljanja čvrstim otpadomu BIH“ koji podržava SIDA (Švedska agencija za međunrodni razvoj). Tema sastanka je bio razgovor o mogućnostima vezanim za institucionalna i finansijska riješenja te troškovima sistema odvojenog prikupljanja otpada. Ovo je nastavak aktivnosti Svjetske banke povodom izrade Studije predhodne izvodljivosti za odvojeno sakupljanje i sortiranje recikliranog otpada za Sarajevo, Mostar, Zenicu, Trebinje i Brčko Distrikt. S obzirom da su predstavnici Svjetske banke izradili preliminarne troškove sistema odvojenog prikupljanja otpada u gradovima Sarajevo, Zenica i Mostar iste su prezentirali na ovom skupu te predložili dva modela buduće šeme upravljanja ambalažnim otpadom u FBIH, a to su model potpune i model zajedničke odgovornosti operatera sistema i općina u upravljanju ambalažanim otpadom. Također, predložili su da se formira Koordinaciono tijelo između svih zainteresiranih strana (FMOIT, operatera sistema, UPKP FBIH i Saveza općina i Gradova) kako bi se usvojio zajednički dogovor oko budućeg modela upravljanja ambalažnim otpadom i električnim i elektronskim otpadom. U slučaju zajedničke odgovornosti potrebno je da se učesnici dogovore oko načina finansiranja sistema i obračuna poticaja za reciklažni otpad na nivou Federacije BIH te oko jedinstvenog ugovora između tripartitnih strana: općina, operatera sistema i komunalnih preduzeća. Gđa. Kremena Ionkova je na kraju sastanka još jednom tražila da se formira Koordinaciono tijelo i da se do sljedećeg sastanka do septembra definišu dogovori između zainteresiranih strana te da se potpiše Memorandum o razumijevanju na bazi kojeg će se vršiti dalje aktivnosti.Upravni odbor je usvojio zaključak, da se na osnovu zaključaka ovog sastanka tražiti sastanak u FMOIT sa osobama odgovornim za izradu novih Pravilnika za ambalažu i ambalažni otpad kao i za električnu i elektronsku opremu kako bi se zalagao za interese komunalnih preduzeća u ovom segmentu, naročito što postoji podrška Svjetske banke.

- U pisanoj formi je predočena informacija, odnosno Akt Regeneracije V.Kladuša oko upućene Inicijative UPKP FBiH za izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda.

- Informacija sa zajedničkog sastanka UNDP-FMPVŠ-UPKPFBiH-SOGFBiH i provođenje zaključaka Vlade FBiH, Projekat GEF T P085112, Zaštite Kvaliteta Voda Globalnog Fonda Za Okoliš.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je izradilo Izvještaj o realizaciji Projekta GEF T P085112, Zaštite Kvaliteta Voda Globalnog Fonda Za Okoliš, a Vlada FBiH je donijela Zaključak po ovom Izvještaju 24.05.2018. godine. Ovim Zaključkom Vlade FBiH, pozivaju se svi učesnici Projekta zaštite kvaliteta voda globalnog fonda za okoliš, da preduzmu mjere i aktivnosti iz svojih nadležnosti u cilju što kvalitetnije realizacije projekta.

- Nakon radnog dijela sjednice, održana je prezentacija kompanije FASEK ENGINEERING AND PRODUCTION GmbH. Radi se o načinu zaštite vodnih objekata od utjecaja klorida koji razaraju kako čeličnu armaturu u betonskoj konstrukciji vodosprema tako i sve čelične dijelove objekata (armaturu i cijevi u zasunskim komorama, ograde, stepenice i sl.). Zaštita se radi posebnim premazima bez otapala s kemijskom otpornošću na klor i njegove spojeve, a koji objektima osiguravaju višegodišnju zaštitu (5-15 godina).

- Sutradan 13.07.2018. godine dio gostiju je izrazio zelju za obilaskom prostorija JKP „Čistoća“ i JKP „Vodovod“ iz Cazina. U ime domacina JKP „Čistoća“ Cazin pripremu i realizaciju aktivnosti su vodili direktori Šišić Sedin i Tatarević Ibrahim.

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16

148. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH - ZAPISNIK I ZAKLJUČCI

ZAPISNIKdokument

148. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Sarajevu je 25.04.2018. godine održana 148. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH . Sjednicu je otvorio i vodio Predsjednik UO UPKP FBiH gosp. Babić Selim, a učešće u radnom dijelu je uzelo više članova UO i predstavnika JKP iz FBiH.

Akcenat sjednice bile su aktivnosti Stručnih timova i Ureda između dvije sjednice, odnosno upućene Urgencije po Inicijativi za izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda (Sl. novine FBiH broj: 44/17).

Premijeru Vlade FBiH i Federalnom ministarstvu za prostorno uređenje su upućene urgencije u kojima je, između ostalog, istaknuta činjenica da bi primjena ovog Pravilnika, direktno bila u sukobu sa osnovnim principima Zakona o javnim nabavkama BiH, u kontekstu ograničavanja i favoriziranja određenih vrsta materijala, što onemogućava transparentno postupanje i pravičnu i aktivnu konkurenciju, kao obavezujuće principe kod korištenja javnih sredstava.

Ukoliko se u zakonom propisanoj proceduri ne dobije odgovor od Premijera Vlade FBiH i nadležnog Ministarstva, Upravni odbor je usvojio zaključak da se UPKP FBiH obrati Konkurencijskom Vijeću BiH, koje ima isključivu nadležnost u odlučivanju o postojanju zabranjenog konkurencijskog djelovanja na tržištu Bosne i Hercegovine i Agenciji za javne nabavke u BiH, s obzirom da inspekcija zabranjuje rad pojedinim članicama.

Prisutni su informisani o održanom sastanku u Federalnom ministarstvu PVŠ za IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GEF PROJEKTA „ZAŠTITA KVALITETA VODA“-TF 055265, sa prijedlogom zaključka za Vladu FBiH. Zapisnik sa sastanka je dostavljen članicama.

Supervizor za projekat “Razvoj platforme za prikupljanja parametara pokazatelja stanja vodovodnih preduzeća/Benchmarking’’, informisao je prisutne o završenoj prvoj fazi po ovom projektu.

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, PREMIJER - URGENCIJA za Inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda (Sl. novine FBiH broj: 44/17)

URGENCIJA za Inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda (Sl. novine FBiH broj: 44/17). dopis

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, MINISTARSVO PROSTORNOG UREĐENJA - URGENCIJA za Inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda (Sl. novine FBiH broj: 44/17)

URGENCIJA za Inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda (Sl. novine FBiH broj: 44/17). dopis

XVII Skupština UPKP FBIH

U srijedu 25.04.2018.g. u Sarajevu, održana je XVII redovna Skupština Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH, na kojoj je prisustvovao veliki broj članica iz svih kantona/županija Federacije BiH, gostiju i predstavnika proizvođača i distributera komunalne opreme, koji su jednim dijelom bili i sponzori Skupštine.

Tema Skupštine su bili Izvještaji/prezentacije o radu Pododbora UPKP FBiH, Stručnog tima, Supervizora za Benchmarking i izvještaj člana Upravljačkog odbora za Projekat GoAL WaSH „Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u BIH“.

• Pododbor UPKP FBiH za zbrinjavanje komunalnog otpada, predsjednik Bećirović Admir,

• Stručni tim UPKP FBiH za zbrinjavanje komunalnog otpada, Čukojević Maida,

• Pododbor UPKP FBiH za grijanje, predsjednik Džubur Admir,

• Pododbor UPKP FBiH za vodosnabdijevanje i kanalizaciju, predsjednik Kekić Edin

• Supervizor za provođenje rezultata Benchmarkinga, Čaušević Osman,

• Projekat GoAL WaSH „Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini“, predstavnk UNDP-a, prof.dr. Branko Vučjak.

ZAKLJUČCI Sa XVII Skupštine UPKP FBiH
ZAKLJUČCI Sa XVII Skupštine UPKP FBiHdokument
PLAN AKTIVNOSTI UPKP FBIH I UPRAVNOG ODBORA ZA NAREDNI PERIOD
PLAN AKTIVNOSTI UPKP FBIH I UPRAVNOG ODBORA ZA NAREDNI PERIODdokument
Prezentacije:
BEĆIROVIĆ ADMIR-Pododbor za otpad prezentacija
ČAUŠEVIĆ OSMAN-Benchmarking prezentacija
ČUKOJEVIĆ MAIDA-Izvještaji WB-prihvaćeno-neprihvaćeno prezentacija
KEKIĆ EDINA-Pododbor za vodosnabdijevanje prezentacija
UNDP-Metodologija prezentacija

Na kraju radnog dijela, generalni sponzor Skupštine RASCO BH d.o.o Banja Luka, predstavio je svoj program.

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17

147. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Tešnju je, u organizaciji JP „Rad“ d.o.o.Tešanj i direktora gosp. Lihić Adnana, 29.03.2018. godine održana 147. sjednica Upravnog odbora UPKPFBiH.

Svi prisutni su se zahvalili za gostoprimstvo, uspješnu pripremu i realizaciju skupa, te iskazali zadovoljstvo što borave upravo u Tešnju, općini koja se u posljednje vrijeme spominje kao pozitivna referensa po više segmenata kako u BiH tako i u regionu.

Prema Programu rada Udruženja/Udruge, sjednice se održavaju jednom u dva mjeseca i uvijek u drugom kantonu. Ovog puta sjednica se održavala u ZE-DO kantonu, gdje u radu UO aktivno učestvuju direktori nekoliko javnih komunalnih preduzeća, a u Udruženju je ukupno učlanjeno 13. komunalnih preduzeća iz ovog kantona.

Sjednici je u uvodnom dijelu prisustvovao Načelnik općine Tešanj g. Huskić Suad, koji se i obratio prisutnima, izrazio zadovoljstvo prisustvom UO u Tešnju i poželio uspješan rad.

Takođe su uvodnom dijelu prisutni bili Predsjedavajući OV Tešanj g. Subašić Senad i Predsjednik NO JP RAD Tešanj g. Mirsad Hadžić.

Gost skupa je bio i raniji direktor JP RAD Tešanj g. Mesud Mulabdić, jedan od osnivača UPKP FBiH, koji je bio aktivan u radu Upravnog odbora dugo godina.

Sjednicu je otvorio i vodio Predsjednik UO UPKP FBiH gosp. Selim Babić, a učešće u radnom dijelu je uzelo više direktora i predstavnika komunalnih preduzeća iz F BiH.

Akcenat sjednice bile su aktivnosti Stručnih timova i Ureda između dvije sjednice, kao i održana sjednica Nadzornog odbora, tako da je Upravni odbor upoznat sa sljedećim aktivnostima:

- Održana je sjednica Nadzornog odbora, na kojoj je razmatran i usvojen Finansijki izvještaj UPKP FBiH za period I-XII 2017. godine i Prijedlog Finansijskog Plana za narednu godinu. Usvojeni Izvještaj i Zaključci Nadzornog odbora upućeni su Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje.
- Održana je Edukacija/Radionica predstavnika JKP na temu: „Kako aplicirati za sredstva Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH“, na kojoj je bilo prisutno više od 80 predstavnika JKP FBiH.
- Informacija o upućenoj Inicijativi UPKP FBiH za izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda.
- Informacija o realizaciji projekta ‘’Platforma za upravljanje i prikupljanje podataka, poređenje rezultata poslovanja-Benchmarking’’.
- Informacija da je UPKP FBiH uputilo mišljenje na IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GEF PROJEKTA „ZAŠTITA KVALITETA VODA“ - TF 055265, SA PRIJEDLOGOM ZAKLJUČKA ZA VLADU FBIH.

Nakon radnog dijela sjednice, dio gostiju je izrazio želju za obilaskom znamenitosti grada Tešnja i obilazak GRADINE.

U ime domacina JP RAD Tešanj pripremu i realizaciju aktivnosti su vodili clanovi Uprave Preduzeca (Direktor i Izvrsni direktori).

ZAPISNIKdokument
Prilog Smart TV Tešanj: "U Tesnju odrzan sastanak Udruzenja poslodavaca komunalne privrede FBiH"video zapis

Sjednica Nadzornog odbora udruženja/udruge

IZVJEŠTAJ I ZAKLJUČCI NADZORNOG ODBORA UDRUŽENJA/UDRUGEdokument

Inicijativa UPKP FBiH za izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih otpadnih voda.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja donijelo je Pravilnik o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih otpadnih voda.

Nažalost, prilikom donošenja ovog Pravilnika Udruženje/Udruga poslodavaca komunalne privrede u FBiH, nije imalo mogućnosti učešća u njegovom donošenju, pa nismo bili u prilici dati primjedbe i ukazati na iskustvo i praksu vezanu za građevinske proizvode koji se ugrađuju u javni kanalizacioni sistem u Federaciji BiH.

Upravni odbor Udruženja poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH, koje broji 78 članica iz svih deset kantona/županija u FBiH, je informisan o poteškoćama sa kojima su suočena vodovodna preduzeća u Federaciji BIH, a radi se o 46 članice koje se bave vodosnabdijevanjem i odvodnjom.

Svim članicama je dostavljen ovaj Pravilnik kako bi iznijeli svoja iskustva i poteškoće u njegovoj primjeni. Formiran je Stručni tim koji je zadužen da detaljno razmotri sve primjedbe i zapažanja dostavljena od naših članica i uputi primjedbe Federalnom ministru prostornog uređenja.

Stručni tim je održao sastanak na kojem su članovi Tima, koji dolaze iz velikih vodovodnih preduzeća iz Sarajeva, Zenice i Tuzle, konstatovali da u Pravilnik nisu uvršteni svi građevinski proizvodi koji se ugrađuju u javni kanalizacioni sistem.

S tim u vezi, predlaženo je da se u cjelosti uredi ova oblast i izvrše izmjene i dopune Pravilnika, na sljedeći način:

1. Navesti i sve druge građevinske proizvode koji se ugrađuju u sisteme odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda,
2. Navesti sve građevinske proizvode koji se ugrađuju u sistem vodosnabdijevanja. Shodno naprijed navedenom izvršiti izmjenu i dopunu naziva ovog Pravilnika.

Očekujemo odgovor Federalnog ministarstva za prostorno uređenje.

URED UPKP FBiH

146. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U organizaciji KJKP „Toplane“ d.o.o. Sarajevo i UPKP FBiH, 18.01.2018. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, održana je 146. sjednica Upravnog odbora.

Prema Programu rada Udruženja/Udruge, sjednice se održavaju jednom u dva mjeseca i uvijek u drugom kantonu. Ovog puta sjednica se održava u Sarajevskom kantonu, gdje u radu UO aktivno učestvuju direktori nekoliko javnih komunalnih preduzeća, a u Udruženju je ukupno učlanjeno 9 komunalnih preduzeća iz ovog kantona.

Akcenat sjednice bili su problemi JKP u Federaciji BiH i na ovim skupovima aktivno se radi na iznalaženju rješenja i poduzimanju aktivnosti na donošenju zakonskih rješenja i suštinske promjene uslova u kojima posluju komunalna preduzeća u Federaciji BiH, jer smo svjedoci da je opšte stanje u komunalnoj privredi izuzetno teško i složeno sa mnogo nagomilanih, a neriješavanih problema, što dovodi do permanentnog slabljenja javnog komunalnog sektora.

Upravni odbor je upoznat sa aktivnostima UPKP FBiH između dvije sjednice, kao što su:

- Informacija o održanom Simpoziju za upravljanje komunalnim otpadom i usvojenim zaključcima, koji su ranije dostavljeni svim članicama UPKP FBiH, nadležnim organima i institucijama u FBiH a postavljen su i na web stranici UPKP FBiH,
- Informacija o upućenim Komentarima, primjedbama i sugestijama na Nacrt izvještaja Svjetske banke –Analiza sistema produžene odgovornosti proizvođača u Bosni i Hercegovini za ambalažu, ambalažniotpad i EE otpad“,
- Informacija o prijedlogu Federalnog fonda za zaštitu okoliša, da se u saradnji sa UPKP FBiH organizuje dodatna edukaciju JKP u FBiH o pravilnom popunjavanju aplikacija za prijave na Javne konkurse Fonda za zaštitu okoliša FBIH, itd...

Važna tačka dnevnog reda bio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama u FBiH, koji je utvrdila Vlada FBiH i uputila u parlamentarnu proceduru nakon čega će biti u javnoj raspravi 3 mjeseca. U diskusiji je naglašeno da UPKP FBiH već niz godina pokušavamo uz pomoć UNDP-a ugraditi u zakonski okvir obaveznu primjenu „Metodologije za određivanje cijene usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije/odvodnje u BiH“. Metodologiju je izradio UNDP, promovirao i testirao uz pomoć UPKP FBiH u dvije općine (Tešanj i Teslić).

Na niz sastanaka došlo se do prijedloga (prvi put) da se ova obaveza ugradi u Zakon o vodama u FBiH. U pomenutim izmjenama i dopunama Zakona u članu 28-b (naknada troškova za vodne usluge) tačka 4 i 5 navedeno je:

(4)Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnog ministra i federalnog ministra nadležnog za okoliš donosi uredbu o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga.

(5)Na osnovu propisa iz stava (4) ovog člana kantonalni ministri nadležni za komunalne djelatnosti donose propise kojim će se odrediti najniža osnovna cijena vodnih usluga i vrste troškova koje ta cijena pokriva na području kantona, a konačnu cijenu će utvrđivati jedinica lokalne samouprave.

Ovo bi se daleko lakše i sveobuhvatnije moglo riješiti da je Vlada FBiH prihvatila prijedlog UPKP FBiH i donijela Zakon o komunalnoj privredi na nivou Federacije BiH.

Usvojen je zaključak da se Stručni tim UPKP FBiH aktivno uključi u javnu raspravu i doprinese kvalitetnom tekstu predmetnog Zakona i rješenja u istom.

ZAPISNIKdokument

Dopis nadležnim organima i institucijama u FBiH: Zaključci sa prvog Simpozija upravljanja komunalnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine, održanog 30.11.2017. godine u Sarajevu

DOPISdokument
PRILOG DOPISA - ZAKLJUČCIdokument

Održan sastanak Pododbora UPKP FBiH za grijanje

Jedan od segmenata kojim UPKP FBiH pokušava dati podršku i pomoć svojim članicama je i formiranje Pododbora UPKP FBiH po djelatnostima kojima se bave javna komunalna preduzeća u FBiH.

U organizaciji predsjednika Pododbora UPKP FBiH za grijanje gosp. Džubur Admira, 20 novembra 2017. godine u Sarajevu je održan radni sastanak članica UPKP FBiH koje se bave proizvodnjom i distribucijom toplotne energije.

ZAPISNIK I ZAKLJUČCIdokument

Simpozij o upravljanju komunalnim otpadom u FBIH - objave u medijima

U organizaciji UPKP FBiH uspješno održan Prvi Simpozij za upravljanje komunalnim otpadom u FBiH, na kojem je bilo prisutno više od 120 učesnika i gostiju. Simpozij je bio propraćen na nekoliko TV i radio stanica (TV HAYAT, TV PINK, BH Radio, kao i na i nekoliko portala.

Na naznačenim linkovima možete pogledati dio objava na portalu klix i magazinu Start i u programima TV Hayat i TV pink:

UPKP FBiH: Omogućiti efikasniju naplatu usluga komunalne privredelink KLIX
Prvi Simpozij o upravljanju komunalnim otpadom u FBiHlink magazin START BiH
Prilog TV pink - UPKP FBiH: Omogućiti efikasniju naplatu usluga komunalne privredelink
Prilog Hayat TV - o Simpozijulink
Prilog Hayat TV - gost Selim Babić, Predsjednik UO UPKPlink

Zahvaljujemo se Timu Svjetske banke, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na prikazanim prezentacijama i Federalnom Fondu za zaštitu okoliša na učešću u diskusiji. Posebnu zahvalnost upućujemo Organizacionom odboru: Babić Selimu, Bećirović Admiru, Filipović Enesu, Zečević Hazimu, Čukojević Maidi, članicama koje su sačinile i prezentirale svoje stučne radove: Šišić Sedinu-JKP "Čistoća" Cazin, Zukić Emiru-Reg.Dep. "Mošćanica" Zenica, Tahirović Enveru-JKP "Standard" Konjic, Memić Senadu-JKP "Komus" Geačanica, Bećirović Admiru-JKP "Komunalac" Tuzla, Cokoja Sabini, Mulaomerović Abidu i Čukojević Maidi-KJKP „RAD“ Sarajevo, koji su uložili maksimum truda na organizaciji i bez kojih Simpozij ne bi bio ovako uspješan.

Zaključke sa Simpozija kao i više informacija članicama ćemo dostaviti nakon redakcije, a koje ćemo postaviti i na web stranici UPKP FBiH.

URED UPKP FBiH

145. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH - ZAPISNIK I ZAKLJUČCI

ZAPISNIKdokument

145. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Sarajevu je 06.11.2017. godine održana 145 sjednica Upravnog odbora Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u FBiH.

Domaćin sjednice bilo je JKP „Tržnice-Pijace“ d.d. Sarajevo, direktor gosp. Terović Jasmin, član Upravnog odbora UPKP FBiH.

Važne tačke dnevnog reda bile su informacije oko tekućih i novih projekata u kojima učestvuje UPKP FBiH kao što su:

• Projekat "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Jugoistočnoj Europi (RCDN)"
- Pregled mjera za razvoj kapaciteta koje će se implementirati u 2018. godini, brzi rezultati (QW),
- Projektni zadatak za Koordinatore,
Benchmarking - "Platforma za prikupljanja parametara pokazatelja stanja vodovodnih JKP i razvoja platforme u Bosni i Hercegovini",
Projektu GoAL WaSH „Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije u BIH“ i Finalna verzija nacrta „Pregled institucionalnog okvira sektora voda u BiH“,
• Komentari, prijedlozi i sugestije na Nacrt izvještaja koji je sačinila Svjetska Banka „Pregled sektora upravljanja čvrstim otpadom i „Preporuke o reformi sektora i ulaganjima u sektor upravljanja otpadom FBIH 2008-2018 u praksi, smjernice za izradu nove strategije“.

Upravni odbor je informisan o utvrđenom terminu za održavanje Simpozija o upravljanju komunalnim otpadom u FBIH i Nacrtu programa Simpozija, koji će se održati 30.11.2017.godine u Sarajevu, kao i pregledu dostavljenih prezentacija članica UPKP FBiH te obaveze po dnevnom redu Simpozija.

Upravni odbor je informisan o potpisivanju Sporazuma o saradnji između UPKP FBiH i SOG FBiH na implementaciji Projekta Benchmarking i pripreme dokumentacije za projekat, koji bi trebao da unaprijedi oblast vodosnadbjevanja i odvodnje u FBiH.

Više informacija nakon redakcije zapisnika!

Informacija o sastanku članova UPKP FBiH sa predstavnicima Svjetske Banke

Svjetska Banka je izradila Nacrt izvještaja studije Pregled sektora upravljanja čvrstim otpadom i Preporuke o reformi sektora i ulaganjima u sektor (SWM) koju je financirala Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), kao dio partnerstva između Svjetske banke i SIDA-e na pružanju pomoći Bosni i Hercegovini na njenim aktivnostima unaprjeđenja sektora zbrinjavanja čvrstog otpada, naročito u svjetlu obaveze za harmonizaciju sektorskih praksi i pristupa sa zakonodavstvom EU.

Nacrt izvještaja je dostavljen svim relevantnim subjektima u BIH na davanje komentara i sugestija, a između ostalog i Udruženju poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BIH.

Tim Svjetske Banke u sastavu dr.Irem Silajdžić i dr Ali Reza Abedini u ponedjeljak 18. septembra 2017. godine, posjetili su Udruženje poslodavaca komunalne privrede FBiH, kako bi razgovarali o Nacrtu izvještaja, pružili pojašnjenja i odgovorili na pitanja koja su vezana za nacrt izvještaja za BiH.

Sastanku su prisustvovali Predsjednik UO UPKP FBiH gosp. Selim Babić, Predsjednik Pododbora za upravljanje otpadom UPKP FBiH gosp. Admir Bećirević, Koordinator UPKP FBiH gosp. Hazim Zečević i gđa. Maida Čukojević, ing.maš., Stručni saradnik.

Na sastanku je razmatran Nacrt izvještaja gdje su predstavnici UPKP FBiH dali svoje komentare i sugestije. Izvještaj Svjetske Banke je veoma dobro i opširno obuhvatio sektor upravljanja čvrstim otpadom u BIH i po prvi put je obuhvatio financijsku procjenu postojećih troškova zbrinjavanja otpada, kao i kalkulacije financijskih uticaja harmonizacije sa zakonodavstvom EU i prelaska na viši nivo u hijerarhiji otpada.

Također, u Nacrtu se naglašava važnost jačanja institucionalnog i financijskog okvira na svim nivoima (ministarstva, kantoni i općine) planiranja, implementacije i operacija, bez kojeg bi bilo vrlo teško ostvariti održive aktivnosti zbrinjavanja otpada.

Predstavnici UPKP FBiH su podržali preporuke Nacrta izvještaja Svjetske Banke naročito po pitanju prijedloga za riješavanje neekonomske cijene usluga prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada gdje se predlaže ukidanje PDV-a na navedene usluge po uzoru na zemlje EU gdje se plaćanje ove naknade već smatra vrstom poreza za građane. Na ovaj način bi komunalna preduzeća smanjila finansijski rizik od neplaćenih računa na koje unaprijed moraju platiti PDV, a u isto vrijeme bi se povećala cijena usluge za 17%, a da to ne bi uticalo na budžet građana.

Dalje, predlažu se preporuke o reformi sektora u smislu regionalizacije komunalnih preduzeća za prikupljanje, odvoz i sortiranje otpada gdje je to moguće, uvođenje odvojenog prikupljanja otpada na mjestu nastanka te je dat pregled investicija u ovaj sektor do 2025. godine u cilju povećanja odvoza otpada sa sadašnjih 67% na 85% i recikliranje komunalnog ambalažnog otpada 30%.

Prema predstvanicima UPKP-a Nacrt izvještaja bi trebao da sadrži i detaljniju analizu i preporuke vezano za upravljanje ambalažnim otpadom iz komunalnog otpada, kao i analizu stanja i preporuke vezano za upravljanje drugim vrstama otpada poput animalnog otpada koje ovaj sektor zbrinjava, a ne pripadaju komunalnom otpadu te izravno utiču na poslovanje ovih preduzeća.

U cilju dalje saradnje predstavnici UPKP-a su pozvali Tim Svjetske Banke da uzmu učešće na I Simpoziju o upravljanju komunalnim otpadom u FBIH, a u organizaciji UPKP-a početkom novembra ove godine.

Predstavnici Svjetske banke su sa zadovoljstvom prihvatili učešće na ovom Simpoziju u cilju promocije i unaprijeđenja upravljanja komunalnim otpadom.

144. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Gradačcu je 07.09.2017. godine održana 144 sjednica Upravnog odbora Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u FBiH. Domaćin sjednice bilo je JKP „Komunalac“ d.d. Gradačac, direktor gosp. Okanović Damir, član Upravnog odbora UPKP FBiH.

Važna tačka dnevnog reda bila je informacija da je održan sastanak Pododbora za upravljenje otpadom i usvojeni zaključci. Jedan od zaključaka je da će UPKP FBIH organizovati Simpozij upravljanja komunalnim otpadom u FBIH sredinom novembra 2017.godine.

Unutar Pododbora UPKP za upravljanje otpadom za izradu stručnih radova zaduženo je nekoliko članica, koje svoje radove na predložene teme trebaju dostaviti do 30.oktobra 2017. godine.

Upravni odbor je informisan i o dva važna dokumenta koje je sačinila Svjetska banka i to:

• Provedba Strategije upravljanja otpadom FBIH 2008-2018 u praksi i smjernice za izradu nove strategije;
• Pregled sektora upravljanja čvrstim otpadom u FBIH – osvrt na Izvještaj Svjetske banke.

Sve zainteresovane članice UPKP FBIH trebaju dostaviti primjedbe i sugestije na Nacrt izvještaja Svjetske banke–Pregled sektora upravljanja čvrstim otpadom i Preporuke o reformi sektora i ulaganjima u sektor najdalje do 20 septembra, kako bi se UPKP FBIH mogao očitovati po pitanju ovog Izvještaja.

Zakazani sastanak predstavnika Svjetske banke i predstavnika UPKP FBiH je 18.09. u UREDU UPKP FBiH.

Također, Upravni odbor je informisan i o aktivnostima i saradnji sa UPKP FBiH sa SOG FBiH i pripreme dokumentacije za projekat ‘’Poređenje rezultata poslovanja-Benchmarking’’, koji bi trebao da unaprijedi oblast vodosnadbjevanja i odvodnje u FBiH.

Prema ranijem dogovoru UPKP FBiH je obezbijedio stručnu podršku Projektu putem imenovanja glavnog eksperta i 3 kontrolora i dostavio tražene CV-ove. UPKP FBiH i SOG FBiH po odobrenju Projektnog prijedloga, potpisat će Memorandum o saradnji na implementaciji Projekta Benchmarking.

ZAPISNIK I ZAKLJUČCI SA PRVOG RADNOG SASTANKA PODODBORA UPKP FBIH ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U FEDERACIJI BIH

24. augusta 2017.godine u Sarajevu je održan radni sastanak Pododbora UPKP FBiH za upravljanje komunalnim otpadom. Predsjednik Upravnog odbora UPKP FBiH gosp. Babić Selim, pozdravio je prisutne, poželio uspješan rad i naglasio da je ovo jedan od segmenata kojim UPKP FBiH pokušava dati podršku i pomoć svojim članicama. Voditelj Pododbora gosp. Bećirović Admir je u kratkim crtama predstavio rad Pododbora UPKP FBiH, uz želje da se sljedeći put okupimo u što većem broju. Na sastanku je prisustvovalo 20 predstavnika JKP iz FBiH koji se bave zbrinjavanjem otpada, gdje su izrazili zadovoljstvo pruženom prilikom da razmjene informacije, ali i da saznaju više o ponudi međunarodnih i državnih financijskih institucija, te da pokušaju uskladiti potrebe i ponude. Zajednički zaključak svih učesnika je da svi moramo biti aktivniji, a UPKP FBiH ima obavezu koordiniranja i kontakta sa članicama.

Važna tačka dnevnog reda bio je Nacrt izvještaja Svjetske banke – Pregled sektora upravljanja čvrstim otpadom i Preporuke o reformi sektora i ulaganjima u sektor.

TEME ZA RAZGOVOR NA PODODBORU UPKP FBIH ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2017.GODINA

Upravni Odbor UPKP FBiH je donio zaključak da se trebaju aktivirati Pododbori u udruženju u cilju informisanja, savjetovanja i edukacije svojih članica vezano za tematske cjeline za koje su pododbori zaduženi.

Pododbor UPKP FBiH za upravljanje otpadom u tom cilju planira organizovati skup svojih članica koji bi bio u vidu razmjene iskustava kao i sticanja novih saznanja i informisanosti o aktuelnom stanju upravljanja otpadom u FBIH. U tom cilju skup bi se organizovao u obliku:

- PREDAVANJA,
- POSTERSKE PREZENTACIJE,
- OKRUGLOG STOLA,
- SEMINARA ILI
- SIMPOZIJA.

U zavisnosti od načina i vrste organizacije pozvat ćemo stručnjake iz oblasti upravljanja otpadom kao i sve zainteresovane autore članica UPKP FBiH da dostave radove sa svojim iskustvima u oblasti upravljanja otpadom.

Pored autora, na skup se planiraju pozvati sljedeći gosti i to:

- Ministrica FMOIT gđa. Edita Đapo,
- Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBIH g. Fuad Čibukčić,
- Predstavnici iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, stručni saradnici za provedbu IPA projekata kao i provođenja zakonske regulative vezano za otpad,
- Predstavnici kantona i općina iz FBIH zaduženi za upravljanje otpadom,
- Predstavnici međunarodnih finansijskih institucija koji provode finansiranje projekata iz oblasti upravljanja otpadom.

Cilj Pododbora je da uključi što veći broj članica da se prijave kako svojim prisustvom tako i aktivnim učešćem u radu ovog skupa, kako bi se uspostavila uža saradnja između članica te u budućnosti i zajednički nastupali u ostvarivanju određenih prava ili implementaciji zajedničkih projekata.

Također, ovakav skup bi trebao da se pretvori u tradicionalni i da se održava jednom godišnje kako bi obrađivao aktuelne teme u upravljanju otpadom.

Priprema i organizacija skupa bi trebala da traje do kraja oktobra do kada autori mogu poslati svoje radove u UPKP FBiH, a održavanje skupa je planirano u novembru 2017.godine.

U nastavku teksta date su teme skupa kako bi autori mogli da na vrijeme počnu da pripremaju svoje radove.

143. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Jablanici je 29.06.2017. godine sa početkom u 14,00 sati, održana 143 sjednica Upravnog odbora Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u FBiH. Domaćin sjednice bilo je JKP „Komunalno“ Jablanica.

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 142 sjednice, održane 20.04.2017. godine u Tuzli,
2. Izvještaj o dugovanju članica po osnovu uplate članarine za period I-VI.2017. godine,
3. Biznis plan UPKP FBiH za period 2017-2021, sačinjen od strane Konsultanta i dostavljen IAWD-u,
a) Analiza i mišljenje za Biznis plan upućeni Konsultantu,
b) Odgovor Konsultanta,
c) Poruka od Violete Wolff iz IAWD-a,
4. Zapisnik i zaključci prvog sastanka Pododbora za vodosbadijevanje i odvodnju, Vlašić 09.05.2017.
5. Informacija o potpisanom Memorandumu između IAWD-a i UPKP FBiH, Beč 17-19.maja 2017.g.,
6. Izvještaj sa sastanka savjetodavnog odbora u sklopu projekta "Upravljanje infrastrukturnim sredstvima", Beograd 05.06.2017. godine,
7. Upućeni Zahtjev za tumačenje člana 4. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda Zakona o javnim nabavkama u BiH,
8. Tekuća pitanja.

142. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Tuzli je 20.04.2017. godine sa početkom u 14,00 sati, održana 142 sjednica Upravnog odbora Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u FBiH. Domaćin sjednice bilo je JKP „Komunalac“ Tuzla.

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 141 sjednice održane 22.02.2017. god. u Sarajevu,
2. Izvještaj o dugovanju članica po osnovu uplate članarine za period I-XII.2016. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja UPKP FBiH za period I-XII 2016. godinu,
3-a. Razmatranje i usvajanje Izvještaja i Zaključaka Nadzornog odbora,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Finansijskog plana UPKP FBiH za 2017. god.
5. Primjedbe na Nacrt Zakona o porezu na dohodak i Nacrt Zakona o doprinosima,
6. Aktivnosti UPKP FBiH između dvije sjednice:
a) Informacija o održanoj Konferenciji u Banja Luci na temu: „Održivost vodnih usluga u BiH“,
b) Informacija o upućenom pismu MINISTARSTVU SPOLJNE TRGOVINE I EKONOMSKIH POSLOVA za održavanje zajedničkog sastanka u vezi dogovora o pristupanju Platformi DANUBIS i potpisivanju Memoranduma o razumijevanju za prikupljanje podataka o stanju vodovodnih JKP u BiH;
c) Informacija o održanoj radionici GoAL WaSH projekta: “Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije u BiH“
d) Informacija o izradi petogodišnjeg Poslovnog plana UPKP FBiH, (prema potpisanom ugovoru sa IAWD-om za izradu);
7. Tekuća pitanja.

Sjednica Nadzornog odbora udruženja/udruge

IZVJEŠTAJ I ZAKLJUČCI NADZORNOG ODBORA UDRUŽENJA/UDRUGEdokument

141. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Sarajevu je 22.02.2017. godine sa početkom u 15,00 sati, održana 141 sjednica Upravnog odbora Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u FBiH.

Domaćin sjednice bilo je KJKP „Pokop“ Sarajevo.

Važna tačka dnevnog reda bila je potreba potpisivanja Memoranduma o razumijevanju za prikupljanje podataka o stanju vodovodnih JKP u BiH.Upravni odbor je upoznat o korespodenciji vodjenoj u prethodnom periodu sa relevantim organizacijama iz BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, zainteresovanim za saradnju u zajednickom razvoju i upravljanju Platformom prikupljanja parametara pokazatelja stanja vodovodnih preduzeca u BiH i da je postignuta saglasnost da ce se BiH prikljuciti platformi DANUBIS. S obzirom da nisu precizno definisaene obaveze UPKP FBiH, usvojen je zaključak da se organizuje sastanak u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i razjesnile obaveze UPKP FBiH, kako bi se zauzeo konačan stav po ovom pitanju.

Upravni odbor je informisan o održavanju Konferencije u Banja Luci 5. i 6. aprila 2017. godine. Konferencijom se želi dati naglasak na izazove unapređenja pravnog okvira potrebnog za održivost vodnih usluga, uključujući i održivost vodovodnih preduzeća, zatim potrebu jačanja ljudskih i institucionalnih kapaciteta, te izazove vezane za pristupanje BiH Evropskoj Uniji.

Na sjednici su prezentirane i aktivnosti Stručnog tima i  informacije o realizaciji projekata u kojima učestvuje UPKP FBiH i postignutim rezultatima.

ZAPISNIK I ZAKLJUČCIdokument

140. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH - ZAPISNIK I ZAKLJUČCI

ZAPISNIKdokument

140. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Sarajevu je, u utorak 20.12.2016. godine sa početkom u 14,00 sati, održana 140 sjednica Upravnog odbora Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u FBiH. Domaćin sjednice bilo je Udruženje/Udruga.

Na sjednici su usvojeni prijedlozi zapisnika i zaključaka sa XVI Skupštine UPKP FBiH. Važna tačka dnevnog reda bila je prijedlog liste Pododbora UPKP FBiH koju je UO razmatrao i poslije diskusije usvojio listu kako slijedi:

1MEĐUNARODNA SARADNJAVODITELJBabić SelimKJKP „Rad“ Sarajevo
2VODOSNABDIJEVANJE I ODVODNJAVODITELJKekić EdinKP „VIK“ V. Kladuša
3ZBRINJAVANJE OTPADAVODITELJBećirović AdmirJKP „KOMUNALAC“ Tuzla
4GRIJANJEVODITELJDžubur AdmirKJKP „Toplane“ Sarajevo
5GASVODITELJGlamoč NihadaKJKP „Sarajevogas“ Sarajevo
6POGREBNE DJELATNOSTIVODITELJHodzić AsmirKJKP „Pokop“ Sarajevo
7TRŽNICE-PIJACEVODITELJTerović JasminKJKP „Tržnice-Pijace“ Sarajevo
8PARKOVI VODITELJMemić SenadJKP „Komus“ Gračanica
9OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI
10ODNOSI SA JAVNOŠĆU I INFORMISANJEVODITELJZečević HazimKoordinator UPKPFBIH Sarajevo

Na sjednici su prezentirane Informacije o realizaciji projekata u kojima učestvuje UPKP FBiH, kao što su: Integrisani Asset Management (IAM), MEG projekat „Analiza pravnog i institucionalnog okvira za pružanje javnih komunalnih usluga“ i Dunavski vodni program (DWP).

Izvještaj o aktivnostima i postignutim rezultatima podnijeli su učesnici u radu, Čaušević Osman i Zečević Hazim.

ZAPISNIK I ZAKLJUČCI BIT ĆE PREZENTIRANI NAKON REDAKCIJE I OVJERE.

139. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

139. sjednica Upravnog odbora Udruženja/Udruge, održana je 03.11.2016. g. u Sarajevu. Sjednicom je predsjedavao gosp. Babić Selim, predsjednik Upravnog odbora UPKP FBiH.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 138. sjednice, održane 28.09.2016. godine u Jajcu,
2. Pregled podataka za izradu kriterija za imenovanje organa UPKP FBiH i prijedlog liste Organa UPKP FBiH;
3. Informacija o primjeni Okvirnog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede za teritoriju FBiH, Službeni list FBiH br:79/16 od 07.10.2016. god.
4. Izjašnjavanje UO o nastavku članstva u UPFBiH,
5. Uplata članarine i kotizacije za XVI Skupštinu,
6. Aktivnosti između dvije sjednice
7. Tekuća pitanja.
ZAPISNIKdokument

XVI Izborna Skupština UPKP FBIH

U četvrtak 03.11.2016.g. u Sarajevu, održana je XVI redovna Skupština Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH na kojoj je glavna tema bila: Prezentacija UNDP-a „Metodologija za određivanje cijene usluga vodosnadbijevanja i odvodnje (komunalnih usluga) u BiH“ i „Uloga regulatornog tijela u postupku utvrđivanja cijena komunalnih usluga vodosnadbijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda“.

Prezentaciju su obavili gđa. Alisa Grabus i profesor Branko Vučijak, predstavnici UNDP-a, koji su također prisutnima podijelili knjige u kojima su detaljno opisani ciljevi ovog projekta.

Upriličen je sastanak predstavnika Vodovodnih preduzeća u FBiH sa gosp. Alejandro Jimenezom, ekspertom Švedskog instituta za vode iz Štokholma, voditeljem programa i jednom od ključnih osoba ovog Instituta za područje vodosnabdijevanja i sanitacije. Doktorirao na Tehničkom univerzitetu Katalonije, a postdoktorsku specijalizaciju je obavio u Londonu.

Na sastanku je dato dovoljno informacija, činjenica i utisaka za argumentaciju kako bi Bosna i Hercegovina ostala u grupi zemalja, koje mogu aplicirati kroz GoAL WaSH program, ukoliko se istom odobri naredna faza.

Skupštini je prisustvovao veliki broj članica iz svih kantona/županija FBiH i gostiju.

Pozdravnim govorom obratila se direktorica Saveza općina i gradova FBiH g-đa. Vesna Travljanin, zahvalila se na pozivu i istakla važnost saradnje Saveza općina i gradova FBiH sa UPKP FBiH, te značaj učešća u zajedničkim projektima finansiranim od Međunarodnih institucija.

Na Skupštini je pored ostalog bilo diskusije o potpisanom Okvirnom Kolektivnom ugovoru za Komunalnu privredu u FBiH, kao i daljim aktivnostima.

Obzirom da je XVI Skupština bila izborna, usvojena je lista organa - predsjednika i zamjenika Skupštine, predsjednika, zamjenika i članova Upravnog odbora, i predsjednika i članova Nadzornog odbora, kao i počasnih članova Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u FBiH.

138. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

138. sjednica Upravnog odbora Udruženja/Udruge, održana je 28.09.2016. g. u Jajcu. Domaćin sjednice bilo je JP „ViK“ d.o.o. Jajce, direktor gosp. Lučić Matija.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 137. sjednice, održane 12.07.2016. u Sarajevu,
2. Prijedlog usaglašenog Okvirnog Kolektivnog ugovora za komunalnu privredu u FBiH i informacija o pregovorima sa SSRKP u FBiH,
3. Dogovor oko termina i teme za XVI Izbornu Skupštinu (Sarajevo),
a) Pregled podataka za izradu kriterija za imenovanje Organa UPKP u FBiH,
4. Informacija o aktivnostima UPKP FBiH između dvije sjednice:
- Priprema Aplikacije za Projekat IAWD za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje Asocijacija i provedbu aktivnosti u potpori poslovnog plana UPKP u FBiH,
- Informacija o održanoj radionici u UNDP-u, na temu: „Metodologija određivanja cijena vodosnabdijevanja i odvodnje u BiH“,
5. Tekuća pitanja.
ZAPISNIKdokument

137. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Sarajevu je 12.07.2016. godine sa početkom u 14,00 sati u prostorijama hotela „Terme“, održana redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u FBIH, na kojoj se razgovaralo o tekućim problemima sa kojima se suočavaju komunalna preduzeća na području Federacije BiH. Sjednici je prisustvovao predstavnik Vlade Federacije BiH gosp. Hurtić Zlatko.

Akcenat sjednice bio je nastavak pregovora za zaključivanje granskog Kolektivnog ugovora u FBiH i dopis Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u FBiH, u kojem se traži nastavak pregovora na način da se pregovara oko Okvirnog Kolektivnog ugovora za komunalnu privredu u Federaciji BiH. Upravni odbor je usvojio zaključak da se prihvati poziv SSRKP FBiH i nastave pregovori i zadužio Stručni tim UPKP FBiH da sačini prijedlog Okvirnog Kolektivnog ugovora za komunalnu privredu u F BiH.

Prijedlog teksta dostaviti Samostalnom sindikatu radnika komunalne privrede u Federaciji BiH, kako bi se počeli pregovori oko usaglašavanja teksta.

Upravni odbor je informisan učešću predstavnika UPKP FBiH na javnoj raspravi na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom u FBiH i upućenim primjedbama u kojima su tražene izmjene ponuđenog Nacrta Zakona.

XVI Izborna Skupština održat će se krajem oktobra ili početkom novembra 2016. godine imajući u vidu da su lokalni izbori u oktobru, a o temi Skupštine će se dogovoriti na narednoj sjednici Upravnog odbora. Aktivnosti između dvije sjednice Upravnom odboru su predočene u pisanoj formi koje su dostavljene i ostalim članicama UPKP FBiH.

DNEVNI RED

1.  Usvajanje Zapisnika sa 136. sjednice, održane 05.05.2016. u Blagaju,
2.  Dogovor oko termina i teme za XVI Izbornu Skupštinu,
3. Primjedbe na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom u FBiH i informacija sa održane javne rasprave,
4. Izjašnjavanje UO o nastavku članstva u UPFBiH,
5.  Poziv IAWD za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu do 20.000 eura za jačanje Asocijacija i provedbu aktivnosti u potpori poslovnog plana UPKP,
6. Informacija o nadležnostima za pregovore oko granskog Kolektivnog ugovora,
7.  EMT elektro inženjering d.o.o. Brčko, prijedlog za Ugovor o poslovno – tehničke saradnje sa ciljem pružanja stručnih obuka u oblasti pumpnih sistema, pumpnih postrojenja i sl.
8.  Informacije o aktivnostima između dvije sjednice:
·    učešće na javnoj raspravi za donošenje Zakona o upravljanju otpadom u FBiH,
·    učešće na sastanku projektnog odbora u UNDP-u,
·    upućena Inicijativa za dopunu Zakona o poreznoj upravi,
·    članice informisane oko pregovora za Kolektivni ugovor,
·    dostavljeno obavještenje i upute oko roka važenja radne knjižice.
9.  Tekuća pitanja.

136. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH - Izvod iz zapisnika i ZAKLJUČCI

ZAPISNIKdokument

136. sjednica Upravnog odbora UPKP FBiH

U Blagaju je 05.05.2016. godine  sa početkom u 14,00 sati, održana 136. sjednica Upravnog odbora Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u FBiH.

Domaćin sjednice bilo je JP „Vodovod“ d.o.o. Mostar.

U prostorijama hotela „Ada“, održana je redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u FBIH, na kojoj se razgovaralo o tekućim problemima sa kojima se suočavaju komunalna preduzeća na području F BiH.

Akcenat sjednice bili su problem JKP u FBiH, presuda Ustavnog suda o neustavnosti ZOR-a, produženje roka Kolektivnim ugovorima i nastavak pregovora za zaključivanje granskog KU.

UO je upoznat sa aktivnostima i realizaciji projekata u kojima učestvuje UPKP FBiH.

- Dunavski vodni program –DVP, Izvještaj o aktivnostima i postignutim rezultatima podnio je predsjednik Pododbora UPKP FBiH za vodosnabdijevanje gosp. Kahriman Ekrem,

- Informacija sa održane regionalne konferencije 30.03.2016. g. u Zenici te održanih prezentacija Dunavskog vodnog programa (DVP), na kojoj su prisustvovale relevantne institucije u BiH, predstavnici lokalnih zajednica i vodovodna preduzeća iz Bosne i Hercegovine,

- Informacija sa održane nacionalne Konferencije 21.04.2016.g. u Neumu, za projekat „Smanjenje neobračunate vode u Jugoistočnoj Evropi“,

- Informacija o održanom seminaru u realizaciji UPKP FBiH o postignutim rezultatima za projekat Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u Jugoistočnoj Evropi,

- Informacija sa sastanka u UNDP- Upravljanje ambalažom i ambalažnom, kao i električnim i elektroničnim otpadom u FBiH,

- Informacija o pozivu za učešće u projektu UNDP-a za projekat Regulatorni okvir za određivanje cijena vodosnabdijevanja i odvodnje i imenovanje člana projektnog odbora ispred UPKP FBiH,

- Inicijative JP „VIK“ Zenica i JKP „Bašbunar“ Travnik o upućivanju Inicijative ispred UPKP FBiH o dopuni Zakona o poreznoj upravi.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 135. sjednice, 17.03.2016. g. u Zenici,
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja UPKP FBiH za 2015. godinu,
2-a. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora i uplata članarine,
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Finansijskog plana UPKP FBiH za 2016. god.
4. Primjena Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede za teritoriju FBiH,
5. Članstvo UPKP FBiH u Udruženju poslodavaca Federacije BiH,
6. Aktivnosti između dvije sjednice:
· Poziv Sindikata za nastavak pregovora o Kolektivnom ugovoru;
· Informacija sa sastanka u UNDP- Upravljanje ambalažom i ambalažnom, kao i električnim i elektroničnim otpadom u FBiH,
· Informacija o završetku Projekta „Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu za Jugoistočnu Evropu“;
· Informacija o održanom seminaru o predstavljanju rezultata regionalnog projekta “Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u Jugoistočnoj Europi”;
· Informacija o održanoj Skupštini UPFBiH;
· Informacija o održanoj regionalnoj Konferenciji u Zenici-„Vodne usluge od izazova do mogućnosti“;
· Informacija o održanoj regionalnoj Konferenciji u Neumu-„Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Evropi“
· Informacija o organizaciji Prvog kongresa o vodama u BiH, oktobar 2016.g.
7. Tekuća pitanja
· Izjašnjavanje o participaciji UPKP FBiH u D-LEAP QUESTIONNAIRE for Water Utility Associations.