Jadranska bb/2, 71000 Sarajevo, upkp@bih.net.ba, tel/fax:+387 33 217 419
Udruženje / Udruga poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH

Organi udruženja

Organi Udruženja su:

1. Skupština Udruženja

2. Upravni odbor Udruženja

3. Nadzorni odbor Udruženja

Skupština Udruženja

Lučić Matija

JP "ViK" Jajce

Predsjednik Skupštine

Čaušević Osman

JKP "ViK" Velika Kladuša

Zamjenik predsjednika Skupštine

Upravni odbor Udruženja

Babić Selim

KJKP "Rad" Sarajevo

Predsjednik Upravnog odbora

Bećirović Admir

JKP „Komunalac“ Tuzla

Zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Arfadžan Emir

JKP "Komunalno" Jablanica

Član

Berbić Aid

JKP VIK Tuzla

Član

Cerić Goran

KJKP "Pokop" Sarajevo

Član

Džubur Admir

KJKP "Toplane" Sarajevo

Član

Eminović Husein

JKP "Bašbunar"  Travnik

Član

Felić Damir

JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać

Član

Glamoč Nihada

KJKP "Sarajevogas" Sarajevo

Član

Huseinagić Mirsad

JP"Vodovod"  Mostar

Član

Kaknjo Sead

JP "Grijanje" Zenica

Član

Lihić Adnan

JKP "Rad" Tešanj

Član

Lučić Matija

JP "ViK" Jajce

Član

Memić Senad

JKP "Komus" d.o.o. Gračanica

Član

Muzur Azra

KJKP "ViK" Sarajevo

Član

Nurispahić Ahmet

JKP „Komunalac“ d.o.o. Orašje

Član

Pašalić Emir

JP"Vodovod i kanalizacija" Zenica

Član

Silajdžić Sadik

JKP "6 Mart" Goražde

Član

Slišković Zoran

JKP "Čistoća" Široki Brijeg

Član

Šantić Vid

JKP "Komrad d.o.o. Bihać

Član

Šišić Sedin

JKP "Čistoća" Cazin

Član

Terović Jasmin

KJKP "Tržnice-Pijace" Sarajevo

Član

Počasni članovi Upravnog odbora

Selmanović Salih
Filipović Enes

Nadzorni odbor Udruženja

Kaleta Nusret

"Komunalac" Hadžići

Predsjednik

Arnautović Nevres

JKP "Centralno grijanje“ Tuzla

Član

Burkić Mirnes

JKP "Radnik" d.o.o. Zavidovići

Član

Tahirović Enver

JKP "Standard" Konjic

Član

Tatarević Ibrahim

JKP"Vodovod" Cazin

Član

Administracija ureda Udruženja

Zečević Hazim

Koordinator stručnih timova Udruženja

Šakić Ifeta

Tehnički sekretar