Jadranska bb/2, 71000 Sarajevo, upkp@bih.net.ba, tel/fax:+387 33 217 419
Udruženje / Udruga poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH

O nama

Na osnivačkoj Skupštini u oktobru 1999. godine Udruženju su pristupile 32 članice sa oko 3.000 zaposlenih i sa prvim predsjednikom gospodinom Raguž Vladom. Danas Udruženje broji 74 članice, sa preko 8.000 zaposlenih iz svih deset kantona u Federaciji BiH, koji imaju svoje predstavnike u Upravnom i Nadzornom odboru koje bira Skupština Udruženja.

U struci Udruženje raspolaže sa kadrovima višegodišnjeg iskustva, koji mogu dati svoj doprinos na predlaganju rješenja nagomilanih problema u komunalnim preduzećima. Želimo pomoći u edukaciji naših članica organizovanjem stručnih seminara i tematskih sjednica, te izradi dikumenata i prijedloga rješenja u oblasti zakonskih propisa i općih akata usklađenih sa propisima Evropske Unije.

U sedamnaestogodišnjem radu UPKP FBiH održano je 156 sjednice sa preko 1.200 tačaka dnevnog reda, 16 Skupština, 15 Okruglih stolova, Savjetovanje u sektoru vodosnabdijevanja, prezentacija projekata javnih komunalnih preduzeća (naših članica) na Međunarodnom sajmu EKOBIS.

Formirani Pododbori UPKP FBiH po djelatnostima i imenovani voditelji, Održan Simpozij za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH, održan jednodnevni seminar Udruženja/Udruge Poslodavaca Komunalne Privrede i Fonda za zaštitu okoliša FBiH na temu: "KAKO APLICIRATI ZA SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH".

U saradnji sa Timom Svjetske banke 2008. godine, Udruženje je realiziralo Projekat IBNET MREŽA - prikupljanje podataka o stanju komunalnih preduzeća iz oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje na području Federacije BiH i Republike srpske. Nastavljena saradnja sa Timom Svjetske Banke, na temu Nacrt izvještaja studije Pregled sektora upravljanja čvrstim otpadom i Preporuke o reformi sektora i ulaganjima u sektor i Nacrt izvještaja-Analiza sistema produžene odgovornosti proizvođača u BiH za ambalažu, ambalažniotpad i EE otpad.

Kao koordinator UPKP FBIH angažovano u nekoliko Projekata koji se finansiraju od međunarodnih organizacija:

- Dunavski vodni program–DVP, učešće u projektu Poređenje rezultata poslovanja, „Razvoj platforme za prikupljanja parametara pokazatelja stanja vodovodnih preduzeća/Benchmarking,

- Smanjenje neobračunate vode u Jugoistočnoj Evropi. U realizaciji ovog Projekta aktivno je uključeno UPKP FBiHU putem člana Upravljačkog odbora.

- Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u Jugoistočnoj Evropi. Na osnovu svih kriterija i izvršenog bodovanja odabira općina i JKP iz FBiH, izabrana su dva JKP iz FBiH (naše članice) JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin i KP „Rad“ d.o.o. Tešanj.

Bitno je napomenuti da se članstvo u UPKP FBiH bodovalo sa određenim brojem bodova, odnosno da za učešće na ovom Projektu imaju prednost članice UPKP FBiH.

- U Projekat UNDP-a „Nacrt Regulatornog okvira za određivanje cijena vodosnabdijevanja i kanalizacije u BiH“.

- Učešće u radu na projektu Svjetske Banke „Pregled sektora upravljanja čvrstim otpadom“ i „Preporuke o reformi sektora i ulaganjima u sektor“, gdje je UPKP FBiH dalo svoje komentare, prijedloge i sugestije.

Ostvarili smo saradnju sa srodnim udruženjima iz inostranstva, CISPEL iz Italije i CITADINA iz Rumunije, a u skorije vrijeme i sa udruženjima iz regiona. Ostvarili saradnju sa Savezom općina i gradova FBiH, Udruženjem vodovoda iz Republike srpske i ostvarili kontakte sa udruženjima iz Hrvatske, Slovenije i Srbije.

Prema Programu rada UPKP FBiH i Upravnog odbora, sjednice se održavaju najmanje jednom dva mjeseca, (po potrebi i više puta) i uvijek u drugom kantonu, gdje pozovemo predstavnike vlasti odnosno osnivače JKP.

U kontaktima sa osnivačem (kanton, općina, gradsko Vijeće), pokušavamo ukazati na važnost i značaj funkcije koju obavljaju javna komunalna preduzeća, tražeći što povoljnije uslove i ambijent za poslovanje.

U cilju poboljšanja stanja u javnim komunalnim preduzećima održano je više sastanaka sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti BiH, FBiH, kantona i općina.

Pored članova Upravnog i Nadzornog odbora, veliki doprinos u radu Udruženja daju Stručni timovi, Radne grupe i Komisije, kojima je stalna aktivnost praćenje zakonske regulative kao osnovice stvaranja boljih uslova i ambijenta za poslovanje javnih komunalnih preduzeća.

Sve aktivnosti Udruženja mogu se pogledati na web sajtu: www.upkp.com.ba